Karriere

Vår merverdi ligger i kompe­tansen og menneskene i PTG. Arbeids­miljøet vårt har også den perfekte temperatur.

VI GÅR IKKE I SAMME FOTSPOR SOM ALLE ANDRE

Vi utvikler konti­nu­erlig våre medar­beidere i hele verdi­kjeden fra produkt­ut­vikling, prosjekt­le­delse, til produksjon og service. 

Ingeniører, prosjekt­ledere, sveisere, montører, service­tek­nikere og lærlinger jobber sammen for å skape konkur­ranse­dyktige leveranser til et globalt marked.

Med unntak av innkjøp av noen få kompo­nenter fra utenlandske leveran­dører inves­terer vi i konkur­ranse­dyktig produksjon i Norge. Vi inves­terer i livslang læring, innovasjon, produkt­ut­vikling og produksjon langs hele norskekysten.

Vi ønsker å utgjøre en forskjell for våre kunder og for miljøet. Med nærhet til kundene, nyskaping, produkt­ut­vikling, og ved å satse på egen konkur­ranse­kraftig produksjon i Norge skaper vi solide og unike resul­tater sammen.

AV OG TIL TILPASSER VI JOBBEN TIL DEN RETTE

Det er utford­rende arbeids­opp­gaver og nye kompe­tente kolleger som utvikler oss videre, ikke nødven­digvis det vi kan fra før.

I stedet for at vi stadig leter etter den perfekte kandi­daten for en stilling vi har sett for oss å fylle, hender det at nye medar­beidere er med å definere nye stillinger og roller hos oss.

I PTG har vi medar­beidere med lang erfaring og høy teknisk kompe­tanse på sivil­in­geniør- og doktor­gradsnivå, og de fleste av oss har også fagbrev som kulde­montør. Sammen skaper vi en solid og trivelig arbeids­plass hvor sikkerhet og miljø er likestilt med økono­miske resul­tater. Vi er til å stole på.

Gjennom produkt­ut­vikling, entusiasme og eierskap til våre mål og verdier involveres alle i nyska­pende arbeid, selskapets utvikling, og hver enkelt sin personlige karriere- og kompe­tanse­ut­vikling. Slik har vi blitt ledende innenfor vår bransje, og først ute med unike løsninger og tjenester.

Er du nysgjerrig på om du kan passe inn hos oss? Vi er alltid åpen for en uforplik­tende prat, så ta kontakt enten på epost eller på telefon.

Send oss gjerne en åpen søknad på jobb@ptg.no, eller ta kontakt med personal- og kvali­tets­sik­ringssjef Liv Mona Arntzen på telefon +47 924 16 137.

VI HOLDER TIL LANGS KYSTEN

Norske­kysten med tilgang til fjorder og fjell er ett av våre tilbud til deg — sommer som vinter.

Vi har avdelinger langs det meste av norske­kysten. Et eldorado for deg som ønsker å bruke og å ta vare på en kald og vill natur.

For oss er det viktig med et rikt liv på fritiden, og et rikt liv på jobb.

På jobb er vi sammen om å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål, der vi blant annet er med på å bekjempe klima­end­ringene og konse­kvensene av dem.

Gjennom utvikling og leveranse av energi-effektive og miljø­vennlige løsninger sørger vi for perfekt tempe­ratur for kundene, miljøet og kommende generasjoner.

Vår visjon er: redusert energi­forbruk og bedre klima, bedre matkva­litet og redusert svinn — lokalt og globalt.

Bildet over er tatt av Kjetil Finne på baksiden av Middagst­inden i Ersfjorden på Kvaløya, og med Martin Corne­li­ussen skuende ut over fjord og fjell.

VERDI­GRUNNLAG

Verdien av perfekt temperatur

Vi er et ledende kulde­teknisk kompe­tanse­miljø som skaper merverdier for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt. Vi utvikler teknologi og løsninger som bidrar til betydelige energi- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger  for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder. 
Kundefokusert 

Vi utvikler og leverer produkter og systemer som skaper merverdier for våre kunder. 

Bærekraftig 

Vi bidrar til energi­ef­fektive og miljø­vennlige løsninger. 

Nyskapende 

Vi utvikler nye, bedre og mer effektive løsninger. 

Dedikert 

Vi er dedikert og trekker til oss kompe­tente kolleger. 

Solid 

Vi er forut­sigbare, lønnsomme og leverer kvalitet i alle ledd. 

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.