Om oss

Med produksjon i Norge, og et omfat­tende service-nettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet og leveringspresisjon.

Flag-PTG

MARKEDER

Vi bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet for våre kunder innen markedene marine, industri, kommer­siell og klima.

Vi i PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle‑, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. Vi er en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen i Nord-Norge, i tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og internasjonalt. 

Marine 

Nedkjølt og frosset når smak og nærings­stoffer er på topp 

Vi vet at verdien av slutt­pro­duktet øker når fisken blir nedkjølt og frosset mens den er på sitt ferskeste, og mens nærings­stoffene er på topp. Våre løsninger sikrer også forbedret drifts­økonomi gjennom redusert drivstofforbruk og færre drifts­timer. Sammen med våre kunder finner vi den perfekte tempe­ra­turen, og løsninger som er kostnads­ef­fektive og miljøvennlige.

Våre marine­kunder
Hvitfisk­fartøy, pelagiske fartøy, brønn­båter, og leveran­dører av fabrikker og prosesseringsanlegg.

Industri 

Effektiv foredling og høy kvalitet 

Vår kunnskap om effektiv produksjon og høy kvalitet gir kundene den perfekte tempe­ra­turen og det beste resul­tatet. Ved å se helheten i tett samarbeid med kundene bidrar vi til høyere verdi på sluttproduktene.

Våre industri­kunder
Oppdrett, proses­sering av hvitfisk og pelagisk (filetering, pakking, frys), slakterier, bakerier, turmat, studier og forskning, kraft­in­dustri, bryggerier, og leveran­dører av fabrikker og prosesseringsanlegg.

Kommer­siell (dagligvare)

Bevarer den opprin­nelige kvali­teten hele veien hjem 

Våre kulde- og varme­pumpe-løsninger bidrar til å holde matvarene ferske og friske på en kostnads­ef­fektiv og miljø­vennlig måte. I samarbeid med våre kunder utvikler vi fremtids­rettede løsninger som passer både for store og små i dagligvarebransjen.

Våre daglig­vare­kunder
Enkelt­bu­tikker, kjeder og entreprenører.

Klima 

Reduserte energi­kost­nader – bedre klima innendørs og globalt 

I fellesskap med kundene utvikler vi miljø­vennlige klima- og varme­løs­ninger som bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet. PTG ivaretar miljøet og kundens verdier på en trygg måte, og yter den beste service og oppfølging fra første samtale og gjennom systemets levetid.

PTG er hoved­le­ve­randør for Trane i Nord-Norge.

Våre klima­kunder
Entre­pre­nører, rør/vvs-entre­pre­nører, eiendoms­ut­viklere, datarom, offentlige- og private bygg, sykehus, borettslag.

ORGANI­SASJON

Leder­teamet vårt

Med integra­sjonen av selskapene i PTG er det satt sammen en leder­gruppe på tvers av selskapene i Perfect Tempe­rature Group AS. 

Terje Arnesen​

Konsernsjef
-

Tel: +47 906 89 130
tar(at)ptg.no

Martin Schjølberg​

Divisjons­di­rektør
Kommer­siell og Klima

Tel: +47 957 64 311
msc(at)ptg.no

Torbjørn Grong

IT-sjef
-

Tel: +47 959 64 466
tgr(at)ptg.no

Milos Golic

Finans­di­rektør
-

Tel: +47 907 13 044
mgo(at)ptg.no

Ingebjørg Klausen

Divisjons­di­rektør
Produksjon og prosjekt

Tel:
ikl(at)ptg.no

Liv Mona Arntzen

Personal- og kvali­tets­sik­ringssjef
-

Tel:
liv(at)ptg.no

Johnny Valle

Salgs- og markeds­di­rektør
Marine og Industri

Tel: +47 928 26 593
jva(at)ptg.no

Frode Berg​

Teknisk sjef
-

Tel: +47 916 55 823
fbe(at)ptg.no

Bjørn Andre Bergseth

Bjørn Andre Bergseth

Divisjons­di­rektør
Service Marine og Industri

Tel: +47 900 45 290
bbe(at)ptg.no

VERDI­GRUNNLAG

Verdien av perfekt temperatur

Vi bidrar til betydelige energi-og utslipps­re­duk­sjoner ved å levere energi­ef­fektive løsninger som bedrer klimaet. Vi tilfører verdi til våre kunder gjennom perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdikjeden.

Kundefokusert 

Vi utvikler og leverer produkter og systemer som skaper merverdier for våre kunder. 

Bærekraftig 

Vi bidrar til energi­ef­fektive og miljø­vennlige løsninger. 

Nyskapende 

Vi utvikler nye, bedre og mer effektive løsninger. 

Dedikert 

Vi er dedikert og trekker til oss kompe­tente kolleger. 

Solid 

Vi er forut­sigbare, lønnsomme og leverer kvalitet i alle ledd. 

VÅR HISTORIE

PTG er en komplett leverandør av bærekraftige tempe­ratur- og energiløsninger.

Navnet PTG er hentet fra initialene til holdings­sel­skapet Perfect Tempe­rature Group, og slagordet til gruppen – verdien av perfekt temperatur.

PTG er resultat av integrasjon mellom selskapene Kulde­teknisk, FrioNordica, Kjøle­service Helgeland og Multi Kulde (Bodø).

KT_logo_blue_minimum_yellow_RGB

PTG Kulde­teknisk

Tromsø­sel­skapet Kulde­teknisk ble grunnlagt i 2003 basert på egenut­viklede kjøle­løs­ninger til daglig­vare­bransjen, fiskeri, nærings­mid­del­in­dustri og bygg. Selskapet har hatt en betydelig vekst, og har fått mye oppmerk­somhet for å ha utviklet fryse­tek­nologi som er 25 prosent mer effektiv enn tradi­sjo­nelle løsninger.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Kulde­teknisk AS.

PTG Frionordica

PTG Frionordica har sin opprin­nelse i Finsam (1965) og Aquaterm (1983), og er landets ledende leverandør av kjøle­tek­nologi til maritimt bruk, og utvikler og produ­serer is-produk­sjons­anlegg, RSW-anlegg (Refri­ge­rated Sea Water) og varme­pumper til oppdretts- og fiske­in­du­strien i Norge, Europa og Sør-Amerika. Fram til integra­sjonen i PTG lå hoved­kon­toret i Malme­fjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datter­selskap i Chile.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Frionordica AS.

PTG Helgeland

Kjøle­service Helgeland ble etablert i 2004, og tilbyr produkter, service- og vedli­kehold, prosjek­tering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varme­pumper og aircon­dition. PTG Helgeland dekker hele Helgeland med hoved­kontor i Mosjøen, og med avdelinger i Mo i Rana, Sandnes­sjøen og Brønnøysund.

PTG Helgeland sin virksomhet overfor privat­mar­kedet kan du lese mer om på facebook.com/ptgHelgeland.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Helgeland AS.

PTG Multi Kulde

Multi Kulde i Bodø ble etablert i 1998, og har lang erfaring og kompe­tanse innen prosjek­tering, prosjekt­le­delse, prosjekt­gjen­nom­føring, montasje- og bygging av komplekse kjøle­anlegg. PTG Multi Kulde AS har eierin­ter­esser i Multi Kulde Vest i Ålesund (40 %), som igjen eier 100 % av Multi Kulde Nordvest (Molde). Selskapets juridiske navn er i dag PTG Multi Kulde AS. 
Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø PTG ble i desember 2021 en del av Nordic Climate Group. Eiersel­skapet Nordic Climate Group ble etablert våren 2021, og består av et nettverk av svenske og norske kjøleselskaper. 

SPONSOR­PROGRAM – RETNINGS­LINJER FOR SPONSING FRA PTG

En ekstra verdi for lokalsamfunnet

PTG ønsker å støtte lokal­sam­funnet i nærheten av våre avdelinger. Vi ønsker at en del av vår verdi­skaping skal gå tilbake til samfunnet hvor frivil­lig­hets­ånden er sterkt forankret.

Hvem kan få støtte

  • Frivillige organi­sa­sjoner som bidrar til lokalsamfunnet.
  • Lag og foreninger som driver kultur‑, fritids‑, og idretts­ak­ti­vi­teter, og da særlig rettet mot barn og unge.
  • Andre samfunns­nyttige tiltak for barn og unge.
  • Enkelt­in­di­vider sponses normalt ikke.

Hva kan vi sponse

  • Innkjøp av idretts­utstyr eller annet materiell som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode.
  • Tilskudd til aktivi­tets­ar­ran­gement (kultur, fritid og idrett) som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode.
  • Tilskudd til andre tiltak for barn og unge i nærmiljøet.

Krav og forpliktelser

  • Sponsor­midler skal komme felles­skapet til gode.
  • Alle organi­sa­sjoner som sponses av PTG inngår en sponsor­avtale. I avtalen skal det spesi­fi­seres sponsor­beløp og hvordan PTG får gjenytelser.

Beløp

  • Man kan søke om inntil kr. 10.000,- og de fleste tilde­linger ligger mellom 2.000,- og 5.000,-.

Søknad og behand­lingstid
Sponsor­midlene deles ut to ganger i året, med søknads­frist 1. april og 1. september. Behand­lingstid er normalt en måned. Søknad sendes til e‑post.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.