Nyheter

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979

Opprinnelsen: Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varmepumper i et skur på Bolsønes Verft
IMAG0009

Den delen av PTG som i dag holder til i Malme­fjorden nord for Molde har siden slutten av 70-tallet rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk. Per Johansen, som i dag er salgssjef (vice president sales) i PTG Frionordica, var en av tre kolleger som stod bak.

Selskapet, som opprin­nelig bar navnet Aquaterm – og etter hvert FrioNordica, har i løpet av fire tiår bygget opp inngående kompe­tanse og erfaring på kjøling og oppvarming av sjøvann.

PTG Frionordica er i dag en del av PTG og morsel­skapet Perfect Tempe­rature Group som eier selskapene PTG FrioNordica, PTG Kulde­teknisk, PTG Vest (Bergen), PTG Helgeland (tidligere Kjøle­service Helgeland) og PTG Multi­kulde (Bodø).

Den delen av PTG som i dag holder til i Malme­fjorden har siden slutten av 70-tallet rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk. Per Johansen, som i dag er salgssjef  i PTG Frionordica, var en av tre kolleger som stod bak.

Smolt
Det hele startet da Per Johansen og kollegene Stein Magne Årseth og Erik Holm jobbet på Bolsønes Verft i Molde. Siden 1965 hadde verftet bygget RSW-kjøle­anlegg til fiske­båter (Refri­ge­rated Sea Water — systemer for nedkjøling av sjøvann). På dette feltet var Bolsønes pionèr med ny kjøle­tek­nologi for å bevare kvali­teten på sild og makrell.

I 1979 begynte en ny periode for verkstedet da de fikk i oppdrag å bygge en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg for smolt for Sæter Fiske­opp­drett i Sunndalen. Dette var det første varme­pumpe­an­legget til settefisk.

Bolsønes Verft, trolig en gang på 70-tallet.

Bolsønes Verft gikk konkurs i 1983, og Per, Stein Magne og Erik etablerte Aquaterm basert på varme­pumpe­ak­ti­vi­teten til verftet. De bygget et nytt verksted og kontorbygg på området, og på det meste var de oppe i 30 ansatte.

Med tiden ble det bygd flere varme­pumper og varme­vekslere til sette­fisk­anlegg. Det ble viktige produkt for Aquaterm, og frem til i dag er det levert om lag 400 anlegg. Blant annet ble den første varme­pumpen fra Aquaterm til Artec Aqua levert og montert hos Bindals­smolt i 2003–2004 (Bindals­smolt er en del av sjømat­sel­skapet Sinkaberg-Hansen).

Bolsønes Verft gikk konkurs i 1983, og Per Johansen og kollegene Stein Magne Årseth og Erik Holm etablerte Aquaterm basert på varme­pumpe­ak­ti­vi­teten til verftet. Her er en yngre utgave av Per på messe for Aquaterm.

Opp- og nedturer
Havbruks­næ­ringen har vært et eventyr for bedrifter i kyst-Norge, men fra pioner­fasen og frem til i dag har det vært mange opp- og nedturer, også for Aquaterm.

Konkursen i Fiske­opp­dret­ternes Salgslag (FOS) i 1991 sammen med den norske bankkrisen gjorde det vanskelig for selskapet. Den gryende bankkrisen var også en bidragsyter til at Bolsønes Verft veltet på begyn­nelsen av 80-tallet.

Likevel bet Aquaterm seg fast, og innledet etter hvert et samarbeid med Finsam i Grimstad. Bakgrunnen for dette samar­beidet var at Per R. Samuelsen i Finsam, og Per Johansen i Aquaterm, kjente hverandre da de tok samme hovedfag i kulde­teknikk ved NTH i Trondheim.

Finsam ble etablert allerede i 1965, og er anerkjent over hele verden innenfor fiskeri­næ­ringen som ledende på en rekke typer ismaskiner og islager­sys­temer. Finsams inter­na­sjonale virksomhet ble grunn­laget for at Aquaterm kom i gang med målrettet eksport. PTG Frionordica har fremdeles en avdeling i Grimstad, og et datter­selskap i Chile.

FrioNordica blir til
Den første etable­ringen av et FrioNordica-selskap skjedde allerede i 2001 i Chile, og var et joint venture mellom Aquaterm og Finsam Refri­ge­ration. Frionordica Refri­ge­ración Limitada ble etablert i Puerto Montt og Conce­pcion for yte service på Finsam og Aquterm sine produkter der.

I 2006 etablerte Aquaterm og Finsam et felles salgs­selskap de kalte FrioNordica, og i 2008 slo de to seg sammen til ett selskap under navnet FrioNordica.

FrioNordica har jobbet jevnt og trutt med å gjøre ting litt enklere, raskere og mer rasjonelt. Selskapet har alltid prioritert utvikling av egne produkter, rettet mot anven­delse på laks og fiskeri, og for produksjon i Norge. Viktige argumenter for dette har vært korte leverings­tider og kontroll på kvalitet.

Derfor ble all produksjon samordnet i Molde i 2010, og i 2011 ble produksjon og hoved­kontor flyttet til nye og moderne lokaler i Malmefjorden.

I 2011 ble produksjon og hoved­kontor for PTG Frionordica flyttet til nye og moderne lokaler i Malmefjorden.

Kvali­fisert arbeids­kraft
I mer enn 70 år har Molde vært kjent for å ha et stort og kompetent miljø for utvikling og bygging av kraner. Fra slutten av 90-tallet og fram til 2014 gikk det så det suste i offshore­in­du­strien, og det var dermed vanskelig for FrioNordica å konkurrere om kvali­fisert arbeids­kraft i kranbyen Molde. I tillegg var det begrenset tilgang på industri­tomter der.

Derfor rettet Per Johansen blikket mot nabokom­munen Fræna (nå Hustadvika) og Malme­fjorden. Kommunen er en av de største jordbruks­kom­munene mellom Stavanger og Trondheim, og er også preget av en rekke industri- og eksport­be­drifter som Tine, Moxy Trucks og Hustadmarmor.

Med en slik arbeids­kultur og industri­bak­grunn var det lettere å rekruttere flinke folk som passet til FrioNordica der. Nå er det flere, også med bosteds­adresse i Molde, som har fått øynene opp for utvik­lings­mu­lig­hetene i sjømat­in­du­strien og PTG i Malmefjorden.

Varme­pum­panlegg laget ved Bolsønes Verft i perioden mellom 1980–84.

Stort sprang fra første varme­pumpen
– Utvik­lingen har vært enorm. Før jeg går av med pensjon rekker vi å levere varme­pumper til det første matfisk­an­legget. For meg er det en stor milepel, og for PTG gir dette prosjektet en unik mulighet til å etter­prøve produktene i fullskala, sier gründer Per Johansen, og avslutter med å reflektere over utvik­lingen siden 1979.

– Nå bygger vi fremtidens energi­system til landbasert oppdrett her i Malme­fjorden. I norsk sammenheng er dette store varme­pumper, og de er dobbelt så store som de vi har levert til nå. Spranget er stort fra den første varme­pumpen på 60–70 kW effekt som jeg var med på å bygge over 40 år siden — til Salmon Evolution sine varme­pumper som er på 5000 kW og 6000 kW.

RELATERTE NYHETER

Statsministeren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

Stats­mi­nis­teren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

PTG øker produk­sjons­ka­pa­si­teten i Norge
Laks på land skaper store lokale verdier

Laks på land skaper store lokale verdier

Ringvirk­ninger for regionale og norske leverandører
Energianlegg med effektfaktor 30 til Salmon Evolution

Energi­anlegg med effekt­faktor 30 til Salmon Evolution

PTG har inngått storkon­trakt med Artec Aqua

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.