Nyheter

Energi­anlegg med svært høy effekt­faktor til Salmon Evolution

PTG har inngått storkontrakt med Artec Aqua
SalmonEvolution-(c)_IndreHaroy

PTG Frionordica i Malme­fjorden har inngått en avtale med Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua om å levere et energi­anlegg med seks store varme­pumper. For hver kW strøm­forbruk skal energi­an­legget levere 30 kW varme. Lavt energi­forbruk bidrar til lavere drifts­kost­nader og redusert karbon­av­trykk for slutt­kunden Salmon Evolution.

Energi­an­legget, som skal styre tempe­ra­turen i en formi­dabel vannmengde, er en del av første bygge­trinn i Salmon Evolution sitt landba­serte oppdretts­anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune, og skal leveres i perioden fra september 2021 til juni 2022.

Store vannmengder – lite tempe­ra­turløft
PTG har konstruert en varme­pumpe og energi­anlegg for store vannmengder og lite tempe­ra­turløft (fra 6 til 12 grader Celcius), med sikte på lavest mulig strømforbruk.

– I et samspill med dyktige leveran­dører har vi fått frem et energi­anlegg med svært høy effekt­faktor, sier Ketil Røberg, salgs- og markeds­di­rektør Marine og Industri i PTG.

Ketil Røberg, salgs- og markeds­di­rektør Marine og Industri i PTG.

Perfekt tempe­ratur
Første bygge­trinn inneholder seks kar-par som skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk per år. Ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn.

Hvert kar-par tilføres 40 kubikk – eller 40.000 liter vann i minuttet, som skal varmes opp til perfekt tempe­ratur av én varme­pumpe hver med en rørdi­mensjon på 600 milli­meter – eller over en halv meter.

– Energi­an­legget og varme­pumpene fra PTG er spesial­ut­viklet til formålet, og skal sørge for at de enorme mengdene med vann i fiske­tankene holder en stabil tempe­ratur – slik at fisken trives og vokser, sier Røberg.

Uhyre effektive
Salmon Evolution benytter Artec Aqua´s hybride gjennom­strøm­nings­system med 65 prosent gjenbruk og 35 prosent tilførsel av filtrert friskt sjøvann.

– Når vår teknologi kobles sammen med gjenbruk av vannet slik Artec Aqua og Salmon Evolution gjør i dette prosjektet, fremstår et svært inter­essant konsept for landbasert oppdrett, med 30 prosent lavere energi­forbruk sammen­lignet med rendyrkede resir­ku­le­rings­sys­temer (RAS), sier Per Johansen som er salgssjef i PTG Frionordica. Han forklarer nærmere:

Per Johansen, salgssjef PTG Frionordica.

– Varme­pumpene er uhyre effektive sammen­lignet med andre varme­pumpe­tek­no­logier. For hver kW strøm­forbruk til kompressor og pumper får man 30 kW varme. Og med avansert automatikk og styring kan vi oppnå en enda høyere effekt­faktor på dellast. Dette får stor innvirkning på årsfor­bruket, fordi anlegget skal gå på dellast en stor del av driftstiden.

Effekt­faktor på 30
COP står for Coeffi­cient Of Perfor­mance, eller effekt­faktor på norsk, og angir effek­ti­vi­teten til et kulde­anlegg eller en varme­pumpe. Det vil si hvor mye energi­an­legget produ­serer i forhold hvor mye energi som tilføres. En COP på 5 betyr at et energi­anlegg under gitte forut­set­ninger produ­serer fem ganger mer effekt enn det som tilføres.

Til sammen­ligning kan en si at en veldig god varme­pumpe til hushold­ningsbruk gjerne har en effekt­faktor på litt over 5.

Varme­pumpene til Salmon Evolution har en COP på 13, men varme­pumpene er forsterket med avløps­veksler, og dermed oppnår energi­an­legget som helhet en effekt­faktor (COP) på hele 30.

Optima­lisert for vekst
Johansen forteller at energi­an­legget er utviklet for å sørge for stabil tempe­ratur tilpasset de ulike vekst­fasene til fisken.

– Vannet skal holde 14 grader i første fase, og 12 grader i siste fase av produk­sjonen. De største varme­pumpene tilfører høyest tempe­ratur i første fase når fisken er liten, og dermed mindre vannmengde i forhold til antall fisk. De minste varme­pumpene sørger for lavest tempe­ratur i siste fase. På den måten er energi­an­legget optima­lisert for mest energi­forbruk når forholdene for tilvekst er best.

Lavut­slipps­lakse­pro­duksjon på land
– Vårt valg av teknologi og strategi med å etablere betydelig lavut­slipps­lakse­pro­duksjon på land står fast, og vi skal bidra til at Norge ytter­ligere forsterker sin posisjon som verdens­le­dende lakse­pro­dusent, sier CEO Håkon Andre Berg i Salmon Evolution.

Håkon André Berg, CEO Salmon Evolution.

RELATERTE NYHETER

Det startet med en varmepumpe til et settefiskanlegg i 1979

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979

Opprin­nelsen: Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varme­pumper i et skur på Bolsønes Verft
Statsministeren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

Stats­mi­nis­teren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

PTG øker produk­sjons­ka­pa­si­teten i Norge
Laks på land skaper store lokale verdier

Laks på land skaper store lokale verdier

Ringvirk­ninger for regionale og norske leverandører
Energianlegg med effektfaktor 30 til Salmon Evolution

Energi­anlegg med effekt­faktor 30 til Salmon Evolution

PTG har inngått storkon­trakt med Artec Aqua

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.