Nyheter

Laks på land skaper store lokale verdier

Ringvirkninger for regionale og norske leverandører
landbasert-header

Første bygge­trinn av Salmon Evolution sitt landba­serte oppdretts­anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune går som planlagt, og en rekke bedrifter fra regionen er med som leveran­dører. Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua er total­en­tre­prenør, og har blant annet inngått kontrakt med PTG Frionordica i Malmefjorden.

PTG skal levere et energi­anlegg med seks store varme­pumper til første bygge­trinn, og er dermed en av mange lokale bedrifter som leverer utstyr, tjenester og kompe­tanse inn i gigant­pro­sjektet på Indre Harøy via Artec Aqua.

Dette er stas
Alle leveransene fra PTG skal produ­seres ved fabrikken i Malme­fjorden som kun ligger to mil fra Indre Harøy der Salmon Evolution er i full gang med byggingen av ett av Europas største oppdretts­anlegg på land.

– Det er ikke tvil om at dette er stas – og en perfekt timing knyttet til utvidelsen og moder­ni­se­ringen av produk­sjonen vår i Malme­fjorden. De store varme­pumpene til Salmon Evolution vil nok prege lokalene fram til sommeren 2022, sier Steinar Dale som er produk­sjonssjef i PTG. Han har ledet arbeidet med utvidelse av PTG sin fabrikk i Malmefjorden.

Steinar Dale, produk­sjonssjef i PTG

Øker produk­sjons­ka­pa­si­teten
Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malme­fjorden for over 20 millioner kroner (fase 1). Nå er fase 1 med utvidelsen av lokalene fullført, og i fase 2 skal det instal­leres sveise­ro­boter for å styrke konkur­ranse­evnen og øke produk­sjons­ka­pa­si­teten ytter­ligere i Malme­fjorden. De første sveise­ro­botene til om lag fem millioner er allerede bestilt, og vil bli installert nå på nyåret i 2021.

Fabrikk­mon­terte enheter
– I norsk sammenheng er dette store varme­pumper. De største varme­pumpene som skal leveres er dobbelt så store som de vi har levert tidligere, og er en oppska­lering av et design som er utprøvd og etablert i markedet. I effekt går vi fra 3000 kW til 6000 kW, og i vekt går vi fra ti til 20 tonn. Derfor har vi også oppjustert løfte­ka­pa­si­teten på kranene i fabrikken, sier Steinar Dale.

Ved PTG i Malme­fjorden bygges og sammen­stilles varme­pumpene i fabrikken. Her kvali­tets­testes, styrke­testes og kontrol­leres alt i verkstedet, slik at når de ankommer bygge­plassen så gjenstår kun tilkobling og de siste funksjonstestene.

Ansetter stadig nye folk
– Avtalen med Artec Aqua og Salmon Evolution skaper stolthet og trygghet for ansatte i PTG. Dette er en god referanse å ta med seg ut i markedet, da det er mange landba­serte anlegg på gang i Norge og inter­na­sjonalt, sier Dale.

Han forteller at det til tross for korona­si­tua­sjonen er fullt trøkk blant kundene i sjømat­in­du­strien. PTG har rekordhøye ordre­re­server, og på lands­basis har konsernet ansatt 47 nye medar­beidere i løpet av 2020.

Lykkes på land
Artec Aqua er total­en­tre­prenør og leverandør av det landba­serte oppdretts­an­legget — og tekno­logien bak. De har vært tidlig ute i den nisjen av oppdretts­næ­ringen der deler av — eller hele produk­sjonen foregår på land, og har en sentral rolle i å sette sammen et komplett og kompetent lag på vegne av Salmon Evolution.

– Vi er et kompe­tanse­selskap som tar oss av alle grense­snittene ut mot de ulike leveran­dørene i et bygge­pro­sjekt, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjekt­leder i Artec Aqua.

Han regner med at første bygge­trinn for Salmon Evolution tilsvarer om lag 325 årsverk, eller sagt på en annen måte – hver eneste dag i løpet av bygge­pro­sjektet vil 163 personer være i sving på anlegget eller ute hos en leverandør.

– På bygge­plass forventer vi rundt 200 personer på det meste, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder bygge­pro­sjektet fra bygge­plassen på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Kunnskaps­ut­vikling i nettverk
Artec Aqua har vært gjennom en eventyrlig reise siden oppstarten i 2002, og har gått fra å levere enkelt­pro­dukter, til komplette landba­serte oppdretts­anlegg som rognfab­rikker og smolt­anlegg, og etter hvert anlegg for oppdrett av matfisk på land.

Med bruk av mange under­le­ve­ran­dører spiller selskapet en viktig rolle for andre lokale og nasjonale aktører innen næringen.

– For vår del bidrar et godt leveran­dør­nettverk til at vi både får mer kompe­tanse inn i selskapet, men også mer fleksi­bi­litet og kapasitet. For leveran­dørene lokalt og nasjonalt betyr det selvsagt at vi virvler opp en del arbeid som faller ned på de, forteller Lyngstad.

Samspill
Han sier at en av de store utford­ringene med å bringe oppdretts­næ­ringen på land er kostnadsbildet.

– I stedet for å sette en stor not i sjøen må en trans­portere vann til og fra store lukkede tanker på land, og ikke minst må man ha tilgang på mye vann. Der har vi en fordel her i Norge med lokasjoner med god tilgang på ressurser som sjøvann og ferskvann.

– Da er det en trygghet for Salmon Evolution å kunne dra på et komplett kompe­tanse­nettverk både i bygge- og drifts­fasen. For oss også er det en stor fordel at det finnes en underskog av norske leveran­dører som komplet­terer oss med sin kompe­tanse og erfaring, avslutter Ole Gunnar Lyngstad i Artec Aqua.

Ole Gunnar Lyngstad, prosjekt­leder i Artec Aqua.

RELATERTE NYHETER

Det startet med en varmepumpe til et settefiskanlegg i 1979

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979

Opprin­nelsen: Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varme­pumper i et skur på Bolsønes Verft
Statsministeren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

Stats­mi­nis­teren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

PTG øker produk­sjons­ka­pa­si­teten i Norge
Energianlegg med effektfaktor 30 til Salmon Evolution

Energi­anlegg med effekt­faktor 30 til Salmon Evolution

PTG har inngått storkon­trakt med Artec Aqua

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.