Nyheter

Stats­mi­nis­teren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

PTG øker produksjonskapasiteten i Norge
Statsminister-Erna-Solberg

– I dag feirer vi at norske bedrifter inves­terer i fremtids­rettet og moderne produksjon i Norge, sa stats­mi­nister Erna Solberg under åpnings­talen i dag ved PTG sine fabrikk­lo­kaler i Malme­fjorden i Hustadvika kommune.

Stats­mi­nister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av den nye lokalene via internett, og fulgte også med på en avtale­sig­nering mellom PTG Frionordica og Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua.

– Aller helst skulle jeg vært der sammen med dere, men jeg håper å få komme på besøk senere. For selv om vi har stått i en korona­krise det siste året, så har ikke dere ligget på latsiden. Dere har investert store summer i å utvide fabrikken, slik at produk­sjons­ka­pa­si­teten av norsk sjømat kan økes – med lavere energi­forbruk og redusert karbon­av­trykk, sa Solberg.

Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malme­fjorden for over 20 millioner kroner. Nå er inves­te­ringen fullført, og i løpet av det nærmeste året vil selskapet toppe satsingen med ytter­ligere inves­te­ringer i hyper­mo­derne produksjonsutstyr.

Bærekraftige og fremtids­rettede løsninger
– Vi må ikke glemme at de utford­ringene vi hadde før korona­pan­demien, de kommer til å være der også etterpå. Vi må fortsatt jobbe for å omstille økonomien. Og vi må fortsatt jobbe for å redde klimaet. Skal vi klare det, må vi bli grønnere, smartere og mer nyska­pende, sa Solberg og la til:

– I dag markerer vi at PTG har gjort nettopp det. Med kompe­tente og dedikerte medar­beidere — og mer enn 40 års erfaring i bransjen, så vet dere hva dere driver med. Dere har bygget opp spesial­kom­pe­tanse på kjøling og oppvarming av sjøvann – ja, på verdien av perfekt tempe­ratur. Alt for å gi fisken ideelle forhold, sa stats­mi­nister Erna Solberg i sin åpningstale.

– Energi er en råvare på linje med andre råvarer man benytter i produk­sjonen, men i tillegg til den direkte kostnaden medfører forbruk av energi et økt karbon­av­trykk. Med vår ekspertise bidrar vi til å  effek­ti­visere produk­sjons­pro­sesser slik at enerig­for­bruket og karbon­av­trykket er minimalt, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Steinar Dale, produk­sjonssjef i PTG og Terje Arnesen, konsernsjef i PTG.

Norsk produksjon
PTG i Malme­fjorden står for store deler av PTG-konsernets produksjon. Selskapet har tidligere investert i moderne maski­ne­rings­senter som allerede er på plass i de nye lokalene, og i løpet av vinteren vil det komplet­teres med sveise­ro­boter. Sveise­ro­botene skal bidra til å oppskalere og effek­ti­visere produk­sjons­ka­pa­si­teten, og avlaste ansatte innen de mest repete­rende og tyngre arbeidsoppgavene.

Terje Arnesen sier at inves­te­ringen i produk­sjons­lo­kaler og høytek­no­logisk utstyr vil øke PTG sin kapasitet og effek­ti­vitet betraktelig.

– Med produksjon i Norge og et lands­dek­kende service- og kompe­tanse­nettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet og leverings­pre­sisjon. Som Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø har vi et definert fokus på å bidra til redusert energi­forbruk og bedre klima, bedre matkva­litet og redusert svinn — lokalt og globalt, sier han.

Mer enn 40 års erfaring
– Med leveransen til Artec Aqua og Salmon Evolution får vi demon­strert vår unike teknologi og mer enn 40 års erfaring fra sjømat­bransjen. Den geogra­fiske nærheten til Salmon Evolution er nok ikke avgjø­rende, men det er helt sikkert en fordel for de og Artec Aqua å kunne følge opp leveransen under bygge­pe­rioden på en enkel måte. Vi er også i nabolaget når det blir behov for vedli­kehold og service, avslutter konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

RELATERTE NYHETER

Det startet med en varmepumpe til et settefiskanlegg i 1979

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979

Opprin­nelsen: Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varme­pumper i et skur på Bolsønes Verft
Laks på land skaper store lokale verdier

Laks på land skaper store lokale verdier

Ringvirk­ninger for regionale og norske leverandører
Energianlegg med effektfaktor 30 til Salmon Evolution

Energi­anlegg med effekt­faktor 30 til Salmon Evolution

PTG har inngått storkon­trakt med Artec Aqua

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.