RSW-systemer

Kompakte og komplette systemer for effektiv nedkjøling av sjøvann og fisk.

61087

Den nye genera­sjonen RSW-systemer er plass­be­spa­rende og basert på moderne teknologi med høy effektivitet.

Vi har de siste 40 årene levert FrioNordica og SeaCO2ol RSW-systemer til den inter­na­sjonale fiske­flåten, kystflåten, brønn­båter,  landbasert akvakultur og  fiske­in­dustri, med kjøle­ka­pa­si­teter fra 50 til 2500kW.

Naturlige kulde­medier
Til sammen utgjør våre FrioNordica og SeaCO2ol RSW-systemer en komplett range av fremtids­rettede RSW-løsninger basert på de naturlige kulde­me­diene NH (ammoniakk) og CO2. Våre RSW-systemer kan også leveres med andre kjøle­medier. Kjøle­mediet NH3 er et ideelt kjøle­medium for større industrielle anlegg, og benyttes i stor grad på FrioNordica RSW, mens på våre mindre anlegg kan SeaCO2ol RSW tilbys med CO2 som kjølemedium.

FRIONORDICA RSW

FrioNordica RSW benytter ammoniakk som kjøle­medium, og leveres i standard­stør­relser mellom 350 og 2500 kW. Systemet har svært høy ytelse i forhold til strøm­forbruk, er plass­be­spa­rende og har lav kuldemediefylling.

Egenskaper og fordeler

  • Ammoniakk har utmerkede tekniske egenskaper, og er det mest miljø­vennlige kjøle­mediet tilgjen­gelig for større industrielle RSW-anlegg. Strøm­for­bruket for en ammoniakk-RSW er lavest av alle tilgjen­gelige kjølemedier.
  • J&E Hall kompressor av monoskrue­design. Balansert kompresjon gir ingen radielle krefter på hoved­lagrene. Overha­lings­in­ter­valler på 100.000 timer gir svært lave vedli­ke­holds­kost­nader for kompressoren.
  • Konti­nu­erlig variabel kapasi­tets­kon­troll 10 — 100 %.
  • Frekvens­om­former for kompressor og pumper.
  • Sjøvannskjølt oljekjøler for økt effektivitet.
  • Titanrør og rørplate i alle varme­vekslere. Rørfor­bin­delser valses og sveises. Endelokk i plast.
  • Svært effektive spray­kjølere med veldig lav ammoni­akk­fylling og liten fare for frysing.
  • Vi gir 10 års korro­sjons­ga­ranti for deler som er i kontakt med sjøvann.
  • FrioLogica-kontroll­system med automatisk drift og overvåking av parametere. Støttes og oppda­teres via internett.
  • Varme­vekslere og anleggene produ­seres ved egen fabrikk i Norge.

SEACO2OL RSW

SeaCo2ol RSW-anleggene, som benytter CO2 som kjøle­medium, er bygget som komplette og kompakte aggregat, levert på ramme. De er effektive og drifts­sikre med frekvens­re­gu­lerte kompres­sorer, gode del-last-egenskaper og med RSW-kjøler som ikke kan fryse.

RSW-anlegget har liten kjøle­me­die­fylling, har lite plass­behov, og krever ikke et eget rom eller egen ventilasjon.

SeaCo2ol leveres som sjøvannskjølt eller luftkjølt med utendørs gasskjøler, komplett ferdig med kontroll­system, kompressor, ventiler, filter og automatikk, ferdig internt kablet. Enkel og bruker­vennlig betjening via touch­display, og med mulighet for fjern­styring med internett-tilkobling. Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strøm­for­sy­ninger. Lav vedlikeholdskostnad. 

REFERANSER

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.