Nyheter

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkontrakt med SinkabergHansen
aEskilRagnar01

Ved Lakse­fab­rikken på Marøya vil det årlig gjenvinnes energi tilsva­rende årsfor­bruket til et par hundre enebo­liger, sier prosjekt­leder Eskil Laukvik (til høyre) og FoU-koordi­nator Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

PTG skal levere et komplett energi­anlegg som skal sørge for bærekraftig kjøling og varme til den nye Lakse­fab­rikken på Marøya i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Første del av anlegget leveres i oktober i år, og hele anlegget skal være ferdig på forsom­meren 2021. Prosjektet skal leveres i samarbeid med Rørvik Kulde som er en lokal entre­prenør og samarbeidspartner.

– Som leverandør av bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger har vi hatt et fruktbart samarbeid med Sinka­berg­Hansen og Rørvik Kulde gjennom mange år, og er glade for å kunne jobbe videre sammen, sier Frode Berg, teknisk leder i PTG.

Storsatsing
Lakse­fab­rikken på Marøya i Rørvik, Nærøysund, er en storsatsing for Sinka­berg­Hansen, og vil ha et samlet areal på 17.000 kvadrat­meter. Det forventede produk­sjons­vo­lumet i det nye anlegget er på 100.000 tonn fisk i året, noe som er en dobling av kapasi­teten sammen­lignet med dagens fabrikk.

– Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Sinka­berg­Hansen og Rørvik Kulde gjennom mange år, og er glade for å kunne jobbe videre sammen, sier Frode Berg, teknisk leder i PTG.

PTG skal levere et komplett energi­anlegg som skal sørge for bærekraftig kjøling og varme til den nye Lakse­fab­rikken til Sinka­berg­Hansen på Marøya. Et gjennom­gri­pende energi­fokus vil gi en meget høy andel gjenvunnet kraft. Resir­kulert effekt er beregnet til hele 2,98 GWh – altså nær tre millioner kilowatt timer (kWh) per år. 

Høy grad av varme­gjen­vinning
Anlegget har en total kjøle­ka­pa­sitet på over 3 MW (3000 kW), samtidig som fabrikken har store oppvar­mings­behov som i stor grad vil bli dekket av gjenvunnet varme fra energi­sys­temet. Dette vil igjen gi en veldig effektiv og god drifts­økonomi for lakse­fab­rikken, og reduserte utslipp til miljøet, sier Berg.

90.000 liter varmtvann i døgnet
Hver kveld etter endt produksjon skal enorme mengder varmtvann benyttes til vasking av anlegget, og i løpet av natta skal produk­sjons­hallene tørkes ved hjelp av et tørke­system for å å forhindre bakte­riell vekst.

Alt varmt­vannet produ­seres ved å gjenvinne varme fra kjøle- og fryse­pro­sessene i produk­sjonen. En CO2 varme­pumpe skal benyttes til å gjenvinne overskudds­varmen fra kjøle­an­legget med å løfte tempe­ra­turen til 70–80°C. Energi­sys­temet leverer også varme for oppvarming av produksjon, kontor­lo­kaler, snøsmelting og til avfuktingssystemet.

Grønnere havbruks­næring
Sinka­berg­Hansen er kjent for å satse på energi­ef­fektive løsninger for å bidra til en grønnere havbruksnæring.

– Samlet vil de ulike tiltakene være et betydelig bidrag for oppfyl­lelse av FNs bærekraftsmål knyttet til energi­ef­fek­ti­vi­sering, sier prosjekt­leder Eskil Laukvik og FoU-koordi­nator Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

– Når vi nå inves­terer i et nytt anlegg, må vi tenke på morgen­dagens konkur­ranse­si­tuasjon og fremtidige markedskrav. Foruten ytter­ligere lavere karbon­av­trykk fra næringa, vil de samlede tiltakene også gi mer økonomisk drift. Dette er selvsagt meget inter­essant i utvikling av ei framtids­rettet og bærekraftig havbruks­næring, sier Laukvik og Sæternes.

Nyskaping
Frode Berg forteller at PTG og Sinka­berg­Hansen har samar­beidet i flere måneder gjennom et forpro­sjekt for å prosjektere en effektiv løsning. Enova har støttet prosjektet gjennom programmet «energi og klima­sat­singer i industri». Løsningen skal bidra til bespa­relse på ca 3 GWh per år.

PTG er blant de ledende på industrielle CO2-anlegg. Lakse­fab­rikken på Marøya er det første lakse­slak­teriet av denne størrelsen som instal­lerer et rent CO2 anlegg. Med unntak av ismaskin med ammoniakk, vil hele kjøle­sys­temet benytte CO2 som kuldemedium.

Kjøle- og varme­an­legget består av en rekke enheter knyttet sammen i ett felles energi­system. Leveransen omfatter blant annet fire SeaCO2ol RSW-anlegg (nedkjøling av sjøvann og fisk), Finsam is-anlegg, fryse­tunell, CO2 klima­kjøling, og CO2 varme­pumpe for produksjon av varmtvann og oppvarming av bygg.

– Sinka­berg­Hansen er en kunde som har lang erfaring med CO2 som kulde­medium og har av miljø­hensyn ønsket å benytte CO2 på hele det nye anlegget på Marøya. Dette viser vel at de er tilfreds med tekno­logien, og vil ta det enda lenger, avslutter Frode Berg, teknisk leder i PTG.

Faser ut klima­gasser
Norge har vært en pådriver for å få til inter­na­sjonale avtaler om å redusere bruken av de sterke klima­gassene freon (R22) og HFK (hydro­fluor­kar­boner), og under klima­møtet i Rwanda den i 2016 ble 197 land enige om å redusere den globale bruken av de sterke klimagassene.

De ulike drivhus­gas­senes effekt på miljøet måles i GWP-verdi (global warming potential — global oppvarming) og ODP (ozone depletion potential — fortynning av ozonlaget).

Sammen­lignet med CO2 er freon (R22) 1700 ganger mer skadelig for miljøet med tanke på drivhus­ef­fekten, men er først og fremst skadelig på grunn av negativ effekt på ozonlaget.

Med en GWP på 3922 er HFK (R404a) også risikofylt med tanke på de langsiktige negative miljø­på­virk­ningene, altså 3922 ganger mer skadelig enn CO2 i forhold til drivhuseffekt.

CO2 har GWP på 1, og har ingen negativ effekt på ozonlaget da CO2 som benyttes er industri­avfall fra annen industri, og sammen­lignet med freon er CO2 også en rimeligere gass i innkjøp.

Sinka­berg­Hansen
Sinka­berg­Hansen er et oppdretts­selskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal, Brønnøy og Herøy med hoved­kontor og produk­sjons­anlegg på Marøya i Nærøysund kommune.

Nærøysund er landets største havbruks­kommune og en stor fiskeri­kommune med sjømat­be­drifter som til sammen omsetter for over seks milli­arder kroner.

Rørvik er Trønde­lags­kystens største fiskerihavn med 15.000 skips­anløp i året. Der finnes det rederier, leveran­dør­in­dustri og faghandel for fiskeri og havbruk.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.