Nyheter

Stabil vanntem­pe­ratur gir kunnskap om nye marine arter

FISK_Foto-FISK

Akvaplan-niva bygger ny forsk­nings- og innova­sjons­stasjon på Kvaløya utenfor Tromsø. Stasjonen erstatter selskapets eksis­te­rende infra­struktur på FISK (Forsk­nings- og innova­sjons­stasjon Kraknes) hvor de driver ekspe­ri­mentelt arbeid med marine arter. Foto: FISK

På Kvaløya utenfor Tromsø bygger Akvaplan-niva nå en ny forsk­nings- og innova­sjons­stasjon. Når koden for oppdrett av nye marine arter skal knekkes i det nye anlegget, sørger PTG for perfekte vanntemperaturer. 

Siden etable­ringen i 1984 har Akvaplan-niva tilbudt miljø­råd­giv­nings­tje­nester og forskning tilknyttet akvakultur og akvatisk miljø. Ved selskapets forsk­nings­stasjon på Kraknes utenfor Tromsø driver de ekspe­ri­mentelt arbeid med marine arter. Selskapet har akvakul­tur­til­la­telse for mer enn 130 ulike marine arter.

- Du skal lete godt for å finne en art i nordlige strøk som ikke finnes på denne listen.

Det sier Trond Ivarjord. Han er seksjons­leder på Forsk­nings- og Innova­sjons­Stasjon Kraknes, bedre kjent under forkor­telse FISK.

(F.v.) Rune Skogly Olsen (prosjekt­leder PTG) og Trond Ivarjord (seksjons­leder FISK) gjennom­fører i disse dager testing av klima­an­legget ved den nye forsk­nings­sta­sjonen på Kraknes. Foto: FISK

Sensitive for tempe­ra­tur­sving­ninger
- Vi jobber i skjærings­feltet mellom forskning og kommer­sia­li­sering, ofte med selskaper i en oppstartsfase som trenger hjelp til å få hjulene til å rulle. Hos oss kan de starte opp en mindre produksjon og få hjelp til å komme i gang, forteller han og viser til konkrete prosjekter på blant annet tare, torsk, rognkjeks og flekksteinbit.

Og når det skal forskes på nye oppdretts­arter, er det viktig med stabil vanntem­pe­ratur. Ikke bare for at forsøkene som gjennom­føres skal være sammen­lignbare fra gang til gang, men også for at de ulike artene som det forskes på skal vokse og være sikret god dyrevelferd.

- Torskeegg og stein­bitegg er for eksempel veldig sensitive for høye tempe­ra­turer. For høy tempe­ratur kan medføre dødelighet eller defor­mitet i larve og yngel. På høsten holder sjøvannet her i nord ni til ti grader. Det kan vi ikke bruke selv om vi henter det fra 60 meters dyp. Da er vi helt avhengig av å kunne kjøle ned til fem til seks grader og holde det der, forklarer Ivarjord.

Effektiv og pålitelig tempe­ra­tur­styring er derfor svært viktig for FISK, og følgelig noe som ble sterkt vektlagt under prosjek­te­ringen av den nye forskningsstasjonen.

PTGs automa­sjon­s­in­geniør Aleksander Norgård (til venstre) kjører opplæring med teknisk personell fra Akvaplan-Niva. Norgård har hatt en sentral rolle i prosjektet med program­mering og oppsett av automasjon til hele anlegget, inkludert mot de øvrige entre­prisene. Foto: PTG

Effektivt, men komplekst
- Det er et teknisk avansert anlegg med stor komplek­sitet som nå er satt opp. Det er tre ulike vanntem­pe­ra­turer som skal holdes konstant hele året og under alle typer drifts­forhold. Det krever mye energi. Ved dette anlegget gjenvinnes opptil 80% av energien ved bruk av avløps­vekslere. Det vil si at sjøvannet som pumpes inn i anlegget veksles mot avløps­vannet som går ut fra anlegget, både varmt og kaldt avløpsvann utnyttes.

Det forteller Raymond Enoksen. Han er salgs­in­geniør og prosjekt­ut­vikler i PTG – Perfect Tempe­rature Group, som er leverandør av klima­tek­nologi til det nye prosessanlegget.

Sammen med Unik Filter­system, Preplaset, Alde Akva og Eltro har de levert entre­prisen for vannbe­handling og prosess­anlegg. Det er Unik Filter­system som har hatt total­en­tre­prisen for leveranse av prosess­anlegg til anlegget.

- En viktig del av PTGs leveranse er to SeaCool CO2 varme­pumper som er direkte­vir­kende mot sjøvann. Det vil si at inntaks­vannet er i direkte kontakt med fordamper og konden­sator på varme­pumpene. Dette er både energi- og plass­ef­fektivt siden vi ikke trenger sette opp en sekun­dær­krets. CO2 er i tillegg et naturlig kulde­medie uten negative dokumen­terte effekter på miljøet, forteller Enoksen og fortsetter:

- I tillegg til å levere klima­løs­ninger har vi stått for en omfat­tende automasjon mellom de ulike systemene, for å sikre at alt spiller på lag.

Det er et teknisk avansert anlegg med stor komplek­sitet som er satt opp, forteller Raymond Enoksen. Han er salgs­in­geniør og prosjekt­ut­vikler i PTG – Perfect Tempe­rature Group. Foto: Marius Fiskum

Priori­terer overle­velse
Også stabi­litet i alle drifts­faser er viktig. Selv om det nye anlegget nettopp ble overført fra utbygger til FISK, gjenstår en omfat­tende prøve­drift av prosess­an­legget før det kan tas operativt i bruk.

Rune Skogly Olsen er prosjekt­leder og ansvarlig for gjennom­fø­ringen hos PTG. Han forteller at hensyn til fiskens overle­velse og velferd prioriteres.

- Det er stort fokus på stabi­litet. Fisken må for eksempel kunne overleve et eventuelt strøm­brudd over lengre perioder. Alle kretser har derfor dobbelt opp med kritiske kompo­nenter, såkalt redundans, og strøm fra nødstrøms­ag­gre­gatet priori­terer kompo­nenter som sikrer fiskens overle­velse ved strøm­brudd, forteller han.

Foreløpige tester viser at anlegget kan kjøres på tilnærmet full kapasitet også med strøm fra nødstrømsaggregatet.

- Det er inter­essant og spennende å kunne bidra til et anlegg med de ambisjonene som Akvaplan-niva har for FISK. Gjennom vår leveranse er vi med å mulig­gjøre forskning på arktiske marine arter for kommer­siell utvikling av oppdretts­næ­ringen, avslutter Skogly.

Det nye prosess­an­legget funksjons­testes før det kan tas i bruk. Fra venstre: William Kristi­ansen fra Akvaplan Niva, Sonja Vika fra Unik Filter­system, Aleksander Norgård fra PTG, Anders Eilertsen fra Akvaplan Niva og Robert Andre Olsen fra Norconsult. Foto: PTG
Fakta om PTGs leveranser til FISK:
PTGs leveranse består av: 
  • 4 inntaks­pumper på 22 kW med vakuum­system og samlet kapasitet på 220l/s
  • Avløps­veksler oppvarmet sjøvann på 1500 kW
  • Avløps­veksler kjølt sjøvann på 385 kW
  • 2 SeaCool SC200 med en samlet varme­ytelse på 496 kW og kulde­ytelse på 398 kW. I tillegg har den ene RSW/varmepumpen en ekstra fordamper til byggkjøling på 90kW og to gasskjølere på 120kW og 30kW til henholdsvis byggvarme og tappevann.
  • El-kjele for backup oppvarming av sjøvann på 250 kW
  • Sirku­la­sjons­pumper, dykkpumper, regule­rings ventiler, tilbake­slags­ven­tiler og spjeldventiler.
  • Isvanns‑, byggvarme- og tappe­vanns­anlegg med akkumulatortanker.
  • Mengde‑, nivå‑, tempe­ratur- og trykk­sen­sorer samt energimåling.
  • Automasjon for hele entre­prisen med integrering opp mot toppsys­tem/SD-anlegg.
PTG er under­le­ve­randør til Unik Filter­system som har hoved­en­tre­prisen på prosjektet. 

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.