Nyheter

Ønsker at flere får øynene opp for kuldefaget 

Gratis fagopplæring
_DSC9688-Edit-top-pic2

PTG Frionordica har levert industrielle varme­pumper og RSW-systemer siden 1983, og ismaskiner siden 1965. De tre siste årene har volumet ut fra fabrikken i Malme­fjorden steget kraftig. Behovet for service og vedli­kehold har økt tilsvarende. 

For å imøte­komme pågangen tilbyr PTG gratis opplæring og fagprøve for fagar­beidere som kan tenke seg å begynne i selskapet.

En som gjerne vil ha nye kolleger er service­ko­or­di­nator Vegard Kvamme (23) fra Malmefjorden. 

Sammen med kollega, kompis og service­tek­niker Sondre Mittet (22) fra Eidsvåg, kom han inn i PTG i ung alder. Nå ønsker de at enda flere skal ha kjennskap til yrket, og få øynene opp for faget. 

- Over seks år har jeg jobbet i produksjon, på innkjøp og nå som service­ko­or­di­nator. Jeg ser at det er gode mulig­heter til å utvikle meg videre her, og på sikt vil jeg benytte sjansen til å ta flere fagbrev, sier Vegard.

Sondre Mittet (t.v) og Vegard Kvamme kom inn i PTG i ung alder. Nå ønsker de at enda flere skal ha kjennskap til yrket, og få øynene opp for det kjøle­tek­niske faget.

Det siste året har omset­ningen på etter­mar­keds­tje­nester i PTG Frionordica doblet seg. Med en økende oppdrags­mengde, øker også behovet for flere faglærte serviceteknikere.

Attraktiv utdanning
Norges ledende kulde­tek­niske konsern PTG tilbyr nå gratis opplæring og fagprøve for fagar­beidere som kan tenke seg å begynne i selskapet. 

- Det er stor mangel på varme- og kulde­tek­nikere i hele Norden, og det utdannes altfor få. Dette er et fagbrev som er svært etter­traktet i markedet, sier servicesjef for Marine og Industri i PTG-konsernet, Bjørn Bergseth.

Bjørn forteller at de ønsker å rekruttere fagfolk med teknisk bakgrunn, som for eksempel har fagbrev innenfor tekniske fag som mekanikk, automasjon, elektro eller tilsva­rende, og skolere disse opp til å bli kulde- og varmeteknikere. 

Sammen med lokale avdelings­ledere, slik som Atle Johansen i Malme­fjorden, leder han PTG-konsernets service avdelinger innenfor Marine og Industri.

- Vi kommer til å trenge mange flere ansatte de neste årene. Vi ser at vi er nødt til å utdanne disse selv for å dekke behovet i markedet, sier Atle.

- Du får fast stilling og mottar full lønn gjennom opplæ­rings­løpet, og vi dekker utgifter knyttet til opplæring og fagprøve, supplerer Bjørn om mulig­hetene PTG tilbyr.

22 år gamle Sondre Mittet fra Eidsvåg er service­tek­niker hos PTG Frionordica i Malme­fjorden, og fikk kjennskap til yrket gjennom et skole­besøk da han gikk automasjon på videregående.

Samfunns­messig nytte­verdi
- Faget er mye større enn folk tror, og i dette yrket blir man aldri ferdig utlært. I den moderne verden kommer du ikke veldig langt uten hjelp fra noen med kjøle­teknisk kompe­tanse, sier Sondre, og trekker frem et eksempel: 

- Når du henter en salami­pakke i kjøle­skapet på butikken, så hadde den ikke lagt der om det ikke var for kjøling. Den hadde i alle fall ikke sett særlig bra ut! Bak kulissene er kjøling en stor del når det kommer til produksjon og flytting av matvarer. 

Vegard nikker, før han tilføyer: 

- Vi opererer mest i første og andre steg i verdi­kjeden. Fisken må opp av vannet og inn på kjøling, om ikke vi skal gå tilbake til å drive med salting av maten for å få den til å holde seg.

Guttene fnyser og riser på hodet, men smiler til hverandre. Det er tydelig at de ikke ser for seg det som et bedre alter­nativ enn kjøling i dagens samfunn. 

- Perfekt tempe­ratur har en stor samfunns­messig nytte­verdi, og er en veldig viktig faktor i industri. Som for eksempel fisk i et landbasert oppdretts­anlegg. Hvis tempe­ra­turen ikke er på plass vokser den ikke som den skal. Oppdrett er viktig for matfor­sy­ningen i fremtiden, og ikke minst energi­ef­fek­ti­vi­sering i produk­sjons- og logis­tikk­pro­sessene av mat, legger Vegard til. 

Han begynte som lærling i PTG for seks år siden.

- Tenk å stå opp til kald stue og varmt kjøleskap — da hadde du etterlyst en service­tek­niker ganske kjapt, humrer guttene i kor. 

Stort utvik­lings­po­ten­siale
- Mulig­heten for å utvikle meg er én av grunnene jeg har lyst til å trekke frem som svar på hvorfor jeg vil jobbe her. PTG har et stort nettverk, med mange kunder og mye kompe­tanse internt, sier Sondre. 

Både han og Vegard mener at nærheten til produksjon gir trygghet og økt kompe­tanse for serviceteknikerne. 

- På huset har vi en god miks av folk – alt fra de som har utviklet produkter i flere ti-talls år, til ferske lærlinger. Det gjør arbeids­hver­dagen sosial, samtidig som det gir en trygghet å ha de med mer erfaring i ryggen, sier Vegard. 

- Jeg er helt enig. Det fører til mange vennskap, både med jevnald­rende, men også med eldre, som har masse erfaring og kompe­tanse å dele, legger Sondre til.

Vegard Kvamme begynte som lærling i PTG for over seks år siden. Nå er han service­ko­or­di­nator, med en plan om å videre­ut­vikle seg hos bedriften.

Følger produktets livsløp
En typisk arbeids­hverdag hos PTG består av både oppstart av nye prosjekter, planlagte service­oppdrag og akuttreparasjoner.

- Vi reiser rundt til små og store aktører i hele landet, ofte også i utlandet. Våre folk er ute og kjører i gang nye anlegg hos kunder i store deler av verden, forteller avdelings­leder Atle. 

I tillegg til et stort nettverk og gode mulig­heter for videre skolering, trekker Sondre og Vegard frem samspillet mellom produksjon og service som en av hoved­år­sakene til at de søkte seg til PTG. 

- Faglig sett er det mye å hente ved å følge produktet hele veien, noe vi ikke hadde fått mulig­heten til å gjøre, om det ikke var for at hele produk­sjonen foregår i Norge, sier Sondre, som akkurat har kommet tilbake fra en oppstart av nye anlegg i Finland. 

Hos PTG får man være med på prosessen fra A til Å — fra produkt­ut­vikling og produksjon, til montering, service og reparasjon ute hos kunder. 

- Det gir en unik kjennskap til produktet, og en mulighet til å få være med å forbedre og videre­ut­vikle det, legger service­tek­ni­keren til. 

Også Vegard setter pris på tilhø­rig­heten de ansatte får ovenfor produktet og prosessen bak. 

- Du får jobbe med egenut­viklede, innovative produkter, som er høyak­tuelle bidrag for å nå målene om å redusere energi­forbruk og utslipp til miljøet, sier han. 

Etterspør produkt­spe­sia­lister
For mange av kundene til PTG er oppetid særdeles kritisk. Flere har tegnet en avtale som sørger for at kritiske kompo­nenter finnes på et bered­skaps­lager, med rask tilgang på produkt­spe­sia­lister som kan lokalisere og rette eventuelle feil. 

- En avtale som sikrer topp vedli­kehold, rask tilgang til produkt­spe­sia­lister, service­tek­nikere, reserve­deler og høy prioritet har blitt mer etter­spurt, forteller avdelings­leder Atle. 

- Vi har service­tek­nikere som kan rykke ut på kort varsel, og systemer for fjern­support gjennom fjern­opp­kobling og feilsøking på anleggene via internett. Dette gjør at vi raskt kan oppdage og identi­fisere drifts­avvik, sier servicesjef Bjørn.

Det fører til at kunder oftere etter­lyser produktspesialister.

- Løpende kompe­tanse­påfyll i form av kursing og serti­fi­sering er en selvfølge for at alle våre ansatte skal holde seg oppdatert på de nyeste løsningene, presi­serer Atle.

Servicesjef i PTG konsernet, Bjørn Bergseth (t.v), og avdelings­leder for service hos PTG Frionordica, Atle Johansen, forteller at det utdannes alt for få varme- og kulde­tek­nikere i Norden. PTG har tatt grep, og opprettet en skole som tilbyr kurs og opplæring.

Meningsfylt arbeid
Mens Sondre jobber ute i felt som service­tek­niker, har Vegard en koordi­ne­rende rolle, og er binde­leddet mellom tekniker, kunde og leverandør. 

- Jeg forsøker å tilrette­legge for at service­tek­ni­keren kan gjøre jobben sin mest mulig effektivt, med det utstyret de trenger fra leveran­dører og under­le­ve­ran­dører for å utføre arbeidet, sånn at kunden blir fornøyd. 

Han forklarer at det er et stort pusle­spill som skal gå opp. 

- Jeg føler på en «nice» mestrings­fø­lelse når brikkene har blitt lagt, og vi får gode tilbake­mel­dinger fra kunden. Når også service­tek­ni­keren blir glad, kan vi alle ta oss en velfor­tjent fredagspils. Da er det berre velstand, sier Vegard med et lurt smil. 

Også Sondre omtaler jobben sin som givende. 

- Hvis ikke hadde jeg aldri holdt på med dette. Det gir mestrings­fø­lelse når du gjennom­fører en krevende reparasjon. Da må det være lov å si at man blir kry, sier han.

Om PTG
PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. I tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen i Norge.

Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø tilbyr komplette løsninger for tempe­ra­tur­hånd­tering til det inter­na­sjonale markedet, inkludert kjøling, frysing, klima­anlegg og oppvarming.

Produksjon i Norge og et omfat­tende service­nettverk gjør det mulig for oss å imøte­komme kundenes krav til kvalitet og presis levering. Vi er til stede langs store deler av den norske kysten, i Storbri­tannia og i Chile.

Navnet PTG er hentet fra initialene til holdings­sel­skapet Perfect Tempe­rature Group, og slagordet til gruppen – verdien av perfekt temperatur.

PTG Frionordica
I 2018 ble tidligere FrioNordica en del av det som i dag er PTG.

PTG Frionordica har sin opprin­nelse i Finsam (1965) og Aquaterm (1983), og er landets ledende leverandør av kjøle­tek­nologi til maritimt bruk, og utvikler og produ­serer is-produk­sjons­anlegg, RSW-anlegg (Refri­ge­rated Sea Water) og varme­pumper til oppdretts- og fiske­in­du­strien i Norge, Europa og Sør-Amerika.

Fram til integra­sjonen i PTG lå hoved­kon­toret i Malme­fjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datter­selskap i Chile.

Etter­mar­keds­tje­nester
Tjenester etter at produktet blir levert til markedet, som service og vedlikehold.

Industrielle varme­pumper
PTG Frionordica utvikler, prosjek­terer og leverer komplette FrioNordica varme­pumpe-anlegg til oppvar­mings- og nedkjø­lings­formål innen fiske­opp­drett, som kjøling av stamfisk og levende rogn, oppvarming av smolt, samt kjøling i forbin­delse med slakting.

FrioNordica varme­pumper benytter ammoniakk som kjøle­medium, som er det mest miljø­vennlige kjøle­mediet tilgjen­gelig for lavtem­pe­ratur varmepumper.

PTG utvikler og leverer også varme­pumper med CO2 som kuldemedium.

RSW-anlegg
RSW står for Refrid­ge­rated Sea Water. PTG Frionordica har de siste 40 årene levert FrioNordica og RSW-systemer til den inter­na­sjonale fiske­flåten, kystflåten, brønn­båter, landbasert akvakultur og fiskeindustri.

Også FrioNordica RSW benytter ammoniakk (NH3), som er et naturlig kjølemedium.

Kjøle­mediet NH3 er et ideelt kjøle­medium for større industrielle anlegg, og benyttes i stor grad på FrioNordica RSW, mens på PTG sine mindre anlegg kan SeaCO2ol RSW tilbys med CO2 som kjølemedium.

Til sammen utgjør PTG sine FrioNordica og SeaCO2ol RSW-systemer en komplett range av fremtids­rettede RSW-løsninger basert på de naturlige kulde­me­diene NH3 og CO2.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.