Nyheter

Øker kvali­tets­re­serven på fisken tidlig i kjølekjeden

PTG installerer nyutviklet mini-RSW i 11 meters fiskebåt
bjorkasbuen

- Fisken må være holdbar helt frem til middags­tal­ler­kenen, ikke bare når den går ut anleggsdøra eller ut fra Padborg-termi­nalen, sier Terje Kjølsøy i Aalesundfisk.

Dette har PTG Kulde­teknisk, Lerøy Norway Seafoods, Skrovnesfisk og Arctic Technology tatt tak i gjennom et utvik­lings­pro­sjekt finan­siert av FHF – Fiskeri- og havbruks­næ­ringens forskningsfinansiering.

Ved å forbedre kvalitets- og kjøle­kjeden hele veien fra fisken kommer i båten til den ligger i hyllene i butikken, vil markedet få en mer stabil leveranse av kvali­tets­pro­dukter, og være til fortje­neste for alle ledd i verdikjeden.

Prosjektet har høstet stor interesse fra både fiskere, fiske­kjøpere og andre ulike organi­sa­sjoner tilknyttet næringen, der i blant sjømat­eks­por­tøren Aalesundfisk.

Reduserer svinn
- Vår erfaring er at lengre holdbarhet reduserer svinnet i butikken ved at kvali­tets­re­serven på fisken ved ankomst i butikken er høyere, og det dermed er mer tid å selge fisken på før den blir dårlig, sier admini­stre­rende direktør Terje Kjølsøy i Aalesundfisk.

Han forteller at i de lengste verdi­kjedene i Europa tar det fort åtte-ni dager før fisken er i butikk, og hvis fisken har hatt tempe­ra­tur­avvik ved fangst, på anlegg eller under transport så vil en risikere å ikke ha tid til å selge fisken før den er dårlig.

- En må også huske på at kunden ofte tar fisken hjem og tilbe­reder den gjerne en dag eller to etter at den er kjøpt i butikken. Den oppbe­vares da ofte på mellom fem og syv grader i kjøle­skapet, og har fisken da 0 til 10 % kvalitet igjen fra den leveres fra butikken så er den ødelagt når kunden skal tilberede den, sier Kjølsøy.

- Fisken må være holdbar helt frem til middags­tal­ler­kenen, ikke bare når den går ut anleggsdøra eller ut fra Padborg­ter­mi­nalen. Å ha god kvalitet ved avgang hjelper ikke om slutt­kunden får en dårlig opple­velse, kommen­terer Terje Kjølsøy i Aalesundfisk.

Jens Einar Bjørkås Johnsen (Skrovnesfisk AS), eier og driver båten Bjørk­åsbuen som er bygget på Island, og er av merke Cleopatra. Jens Einar er en dyktig fisker fra Båtsfjord som har vunnet årets kvali­tets­fisker, og er en av Lerøys leveran­dører av fisk til kvali­tets­merket Arctic Supreme.

Arbeids­kre­vende
Dagens håndtering av fangsten om bord på små fiske­fartøy er veldig arbeids­kre­vende og forsikrer ikke best mulig kvalitet. Det er derfor behov for en løsning som forenkler og samtidig forsikrer at fisken blir godt ivaretatt så hurtig som mulig.

PTG Kulde­teknisk er i slutt­fasen av instal­lasjon av et lite RSW-anlegg om bord i den 11 meter store fiske­båten «Bjørk­åsbuen» til Jens Einar Johansen i Skrovnesfisk. Instal­le­ringen utføres i Båtsfjord, som også er Jens Einar Johnsens hjemmehavn.

Bakgrunnen for instal­le­ringen er det pågående FHF-prosjektet “Utvikling og imple­men­tering av et system for optimal utblødning og kjøling av råstoff om bord i kystfiskefartøy”.

Det er forventet at prosjektet skal bidra til å forenkle arbeidet til fiskerne og gi en betydelig økning av fangstkvalitet.

- Dette systemet vil forenkle og effek­ti­visere jobben jeg gjør i dag både før vi går på havet og under fiske. Jeg vil spare en arbeids­ope­rasjon ettersom jeg kan slippe fisken for utblødning rett ned i container istedetfor i bløde­karet først. Jeg har kontroll på tempe­ra­turen i contai­neren, og i tillegg dokumen­tasjon på kjøling til kjøper. Ikke minst får jeg bedre dekks­plass, sier Johnsen som eier og driver båten «Bjørk­åsbuen».

Roy Martin Martinsen (kvali­tets­leder råstoff hvitfisk, Lerøy Norway Seafoods AS). Roy deltar også i en rekke andre FHF-prosjekter som omhandler råstoff­kva­litet, herunder forbed­ringer, innovasjon og veiledning for prosesser/ved landing av fisk, og systemer for effektiv kvali­tets­vur­dering, håndtering og kjøling frem til pakking.

Utgangs­punktet er 100 % kvalitet

- Fisken vi tar opp fra havet har i utgangs­punktet 100 % kvalitet. Påvirkning på kvalitet og spise­opp­le­velse starter allerede i fangs­tøye­blikket. Før fisken er kommet til land blir den utsatt for en rekke påvirk­ninger. Håndtering, stress og skader er påvirk­ninger kan gi ugjen­kal­lelige kvali­tets­ut­ford­ringer. I tillegg vil lagrings­metode, tid og tempe­ratur påvirke, sier Roy Martin Martinsen som er kvali­tets­leder råstoff i Lerøy Norway Seafoods.

Roy Martin er også en av prosjekt­med­lemmene i FHF-prosjektet. Her forteller han om ulike faktorer som påvirker kvalitetsreserven.

- I fangs­tøye­blikket påvirkes kvali­teten av fiskens kondisjon, den fysiske påvirk­ningen i fangst­red­skapen, fangst­dybde, vær, stress, tid og tempe­ratur. Etter fisken er kommet om bord påvirkes kvali­teten av hvordan fisken håndteres i mottak, bruk av redskaper, tid fra ombord­taking til bløgging påvirker mulig­heten for god utblødning, tempe­ratur og tid. Hvordan fisken lagres under frakt til land og ved levering påvirker også kvaliteten.

Tempe­ra­turen bestemmer hvor fort klokka går
- Holdbar­heten er særlig påvirket av tempe­ra­turen og tiden. Klokka går i fra fisken avlives. Tempe­ra­turen bestemmer hvor fort klokka går, jo lavere tempe­ratur, jo senere går klokka. For eksempel om fisken lagres ved ‑1 til 0 grader kan holdbar­heten være opp mot 18 døgn, mens holdbar­heten ved 6 grader reduseres og holdbar­heten er bare opp mot syv døgn, sier Martinsen.

Han forteller at forskning har antydet at økt tempe­ratur første døgnet etter fangst kan medføre tap av fire døgn på holdbar­heten, selv om den kjøles raskt ned etter ett døgn.

- Det er viktig å huske at fisken er tilpasset lave tempe­ra­turer, og enzymatisk endring og bakte­riell nedbryting likeledes. Derfor er det vesentlig å blø ut fisken umiddelbart etter opptak, og sørge for rask nedkjøling, og lagring ved ‑1 til 0 grader, avslutter Roy Martin Martinsen, kvali­tets­leder råstoff i Lerøy Norway Seafoods.

Fullskala testing
Arbeidet i prosjektet har til nå gått ut på valg av løsning som til slutt falt på et lite RSW-anlegg til bruk om bord. Simule­ringer ble først testet på et større anlegg for å sjekke gjennom­strømning og energibehov.

PTG Kulde­teknisk har bygget og lab-testet et lite kompakt RSW-anlegg i sitt verksted i Tromsø, og har nå startet instal­lering i «Bjørk­åsbuen» som eies og driftes av prosjekt­partner Jens Einar Johnsen i Skrovnes Fisk.

Etter at instal­la­sjonen er ferdig utført skal systemet testes ut og finjus­teres før det får sin skikkelige test gjennom vinter og vår sesong etter nyttår.

Tanken med prosjektet er at fiske­båten skal kunne fjerne utblød­nings-karet på dekk, og istedet blø ut fisken i container samtidig som nedkjø­lingen starter umiddelbart.

Utstyret skal være av slik utforming at det blir et “plug & play»-system i fiske­båten. Det skal ikke være behov for komplisert instal­lering, og ved behov for service/feilretting skal det være enkelt for fiskeren å plugge fra systemet for å sende det til reparasjon.

Kim André Gabri­elsen (Arctic Technology AS) som er prosjekt­leder i prosjektet, har erfaring fra ulike roller på landsiden i sjømat­næ­ringen, men har også vært fisker på egen båt. Med utdanning som prosess­in­geniør og nærings­mid­del­tek­niker dekker det både biolo­giske og tekniske faktorer som spiller inn i den daglige jobben som støtte­spiller til bedrifter i blå sektor.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.