Nyheter

Nærings­mi­nis­teren besøker PTG

20221108_160424

Nærings­mi­nis­teren ble godt tatt imot hos PTG denne uken. (F.v.) Liv Mona Arntzen (personal- og kvali­tets­sik­ringssjef PTG), nærings­mi­nister Jan Christian Vestre, Ola T. P. Landsverk (leder PTG-skolen), Frode Berg (teknisk leder PTG) og Anders Høifødt (styre­leder PTG). Foto: PTG

Grønn omstilling, lakse­skatt og styrking av yrkesfag. Tirsdag 8. november fikk nærings­mi­nister Jan Christian Vestre (Ap) viktige innspill fra klima- og kulde­tek­no­logi­sel­skapet PTG da han besøkte selskapets fabrikk i Tromsø.

PTG — Perfect Tempe­rature Group — har sitt hovedsete i Tromsø, men består av et lands­dek­kende og etter hvert inter­na­sjonalt team av eksperter på kjøle- og kulde­tek­nologi. Selskapets forret­nings­modell handler om å redusere klima­gass­ut­slipp og effek­ti­visere energiforbruk.

Det var i forlen­gelse av nærings­mi­nis­terens delta­kelse på Agenda Nord-Norge at turen ble lagt til PTG. I forkant av møtet hadde depar­te­mentet vist interesse for selskapets bidrag inn i det grønne skiftet.

Produ­serer i Norge
- Våre 272 ansatte utøver i praksis det grønne skiftet hver dag gjennom å gi råd, installere og yte service til private og offentlige kunder som ønsker å ta i bruk mer miljø­vennlig kjøle- og kulde­tek­nologi, fortalte styre­leder Anders Høifødt under besøket.

Selskapet, som passerer 900 millioner kroner i omsetning innevæ­rende år, går mot strømmen og produ­serer miljø­vennlig teknologi i Tromsø og Molde. Dette vekket stor interesse hos nærings­mi­nis­teren. Nasjonal verdi­skaping ble derfor raskt et sentralt tema.

Teknisk leder Frode Berg forteller nærings­mi­nister Jan Christian Vestre om PTGs produk­sjons­ak­ti­vitet i Tromsø. Foto: PTG

- Vi produ­serer i all hovedsak anleggene vi selger selv i henhold til den kvali­teten kundene våre etterspør. På den måten lærer og forbedrer vi oss hele tiden, vi utvikler og holder på intern kompe­tanse og vi styrker vår fremdrift og konkur­ranse­kraft, fortalte Frode Berg som er teknisk leder i PTG.

Lakse­skatt til besvær
Mens minis­teren fikk omvisning i PTGs produk­sjons­lo­kaler i Tromsø, fikk han også høre om selskapets bekym­ringer tilknyttet regje­ringens innføring av grunn­rente­skatt i oppdrettsnæringen.

Cirka 60 % av PTGs inntekter kommer fra oppdrett og fiskeri­re­latert industri, og selskapet merker godt at skatte­for­slaget påvirker inves­te­rings­viljen også i grønne løsninger.

- Vi forventer fortsatt vekst for PTG. Før nyheten om grunn­rente­skatten kom, vurderte vi blant annet en vesentlig utvidelse av kapasi­teten ved fabrikken vår i Malme­fjorden, fortalte styre­leder Høifødt til en lydhør minister, før han fortsatte:

- Den varslede skatte­øk­ningen har skapt stor usikkerhet rundt inves­te­rings­evnen i både oppdretts­næ­ringen, tilstø­tende næringer og lokale kystsamfunn. Dette er årsaken til at vi nå dessverre også må revurdere vår egen inves­tering og utvidelse.

Må styrke fagut­dan­ningen
En annen stor utfordring PTG delte med nærings­mi­nis­teren er tilgang til kvali­fisert fagper­sonell. Selskapet, som har ansatt over 100 nye medar­beidere siden 2020, mener det satses for lite på yrkesfag på videre­gående nivå.

- Vi opplever at yrkesfag legges ned av økono­miske årsaker basert på søkertall alene. Kjøle­bransjen lider under dette. For selv om bedriftene isolert sett er små, spiller bransjen en viktig rolle i det store bildet. Nasjonen Norge er for eksempel ikke i stand til å eksportere en eneste fisk uten oss, uttalte teknisk leder Frode Berg, som fikk støtte fra personal- og kvali­tets­sik­ringssjef Liv Mona Arntzen.

- Slike kortsiktige økono­miske hensyn rammer både PTGs og nasjonens konkur­ranse­kraft. Vi ønsker oss derfor et tettere samarbeid mellom næringsliv, fylke og stat i planleg­gingen av morgen­dagens utdan­nings­tilbud. Målet er å synlig­gjøre utsiktene bransjen har og utdanne den kompe­tansen arbeids­mar­kedet trenger, sa Arntzen.

Etablerer egen skole
For PTG er det i hovedsak faget kulde- og varme­teknikk som gjelder, og selskapet har for tiden 22 lærlinger ansatt. Nylig ble PTGs kompe­tanse­arbeid samlet under paraplyen PTG-skolen. Formålet er å sørge for kompe­tanse­heving hele veien fra lærling til ingeniør som er forankret i bransjens praktiske utfordringer.

Ola T. P. Landsverk er ansatt som leder for PTG-skolen. Han fortalte nærings­mi­nis­teren at det er mye å hente på å tenke både mangfold i rekrut­tering og intern kompetansebygging.

- Vi må la oss inspirere av hvordan læremes­terne tradi­sjonelt tok ansvar for sine lærlinger. De delte ikke bare kunnskap med sine elever, men også sine ferdig­heter, erfaringer og verdi­fulle reflek­sjoner, sa han før minis­teren ble ønsket vel videre til nye bedriftsbesøk.

Det var en lydhør nærings­mi­nister som tok notater mens Frode Berg (teknisk leder) og Anders Høifødt (styre­leder) fortalte om PTGs virksomhet i Norge. Foto: PTG

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.