Nyheter

Univer­si­tets­syke­huset i Nord-Norge reduserer sine klimautslipp

Klimaekspertene i nord
UNN-Tromso_Foto-Frode-Abrahamsen

PTGs fornying av klima­an­leggene ved produk­sjons­kjøk­kenet og røntgen­av­de­lingen ved Univer­si­tets­syke­huset i Nord-Norge medfører en vesentlig reduksjon i sykehusets klima­av­trykk. Foto: Frode Abrahamsen.

Når Univer­si­tets­syke­huset i Nord-Norge (UNN) øker sin røntgen- og kjøkken­ka­pa­sitet, bidrar PTG med klima­kom­pe­tanse som gir lavere energi­forbruk og klimagassutslipp.

PTG — Perfect Tempe­rature Group — har sitt hovedsete i Tromsø, men består av et lands­dek­kende og etter hvert inter­na­sjonalt team av eksperter på kjøle- og kulde­tek­nologi. Selskapet bistår næringsliv så vel som offentlige virksom­heter og har satt seg som mål å bidra til redusert energi­forbruk og bedre klima.

Klimavennlig røntgen­ut­vi­delse
En aktør som er avhengig av stabil energi­til­førsel er Univer­si­tets­syke­huset i Nord-Norge (UNN). Når sykehuset i disse dager utvider med flere røntgen­ma­skiner, trenger de også utvidet kapasitet på sykehusets kjølesystemer.

PTGs Tromsø-team er derfor i full sving med å oppgradere sykehusets klima­system som sikrer at røntgen­ma­skinene fungerer som de skal.

- Dagens system kjører på det synte­tiske kulde­mediet R‑407c. Vi bytter til et system som bruker et naturlig kulde­medie. I motsetning til de synte­tiske, har naturlige kulde­medier som CO2, ammoniakk og propan lave eller ingen dokumen­terte negative effekter på miljøet, forteller Martin Corne­li­ussen som er prosjekt­leder for PTG sitt arbeid her.

På røntgen­av­de­lingen er det kulde­mediet propan som er valgt. Et relativt nytt kulde­medium som opplever økt etter­spørsel på grunn av sin miljø­venn­lighet, store anven­de­lighet og gode varmeeffekt.

- Mens det gamle anlegget har et globalt oppvar­mings­po­tensial (GWP) på 1774, ligger det nye propan-anlegget på 3. Samtidig har propan et nedbry­tings­po­tensial på ozonlaget (ODP) på 0, forklarer Corne­li­ussen og viser til den inter­na­sjonale standarden for måling av klima­gass­ut­slipp – global warming potential (GWP) og ozon depletion potential (ODP).

- Utskif­tingen har med andre ord en vesentlig miljø­effekt for sykehuset, legger han til.

Martin Corne­li­ussen er ansvarlig for PTGs leveranser av miljø­vennlig klima­tek­nologi til røntgen­av­de­lingen ved Univer­si­tets­syke­huset i Nord-Norge. Foto: David González.

3600 måltider daglig
I en annen del av sykehus­bygget bygger UNN om sitt produk­sjons­kjøkken. På produk­sjons­kjøk­kenet lages det hver dag rundt 3600 måltider til sykehusets pasienter. I tillegg til produk­sjons­lo­kaler, består kjøkkenet av 14 kjølerom og et fryserom.

Når det nye kjøkkenet står klart sommeren 2023, er det i en langt mer miljø­vennlig og energi­ef­fektiv drakt enn tidligere.

Stian Olsen er prosjekt­leder for PTGs leveranse av kjøle- og fryse­anlegg her. Han kan fortelle at det ikke bare er matsvinn som står i fokus på det nye kjøkkenet.

- Vi oppgra­derer sykehusets gamle isvanns­anlegg og instal­lerer et CO2 fryse­anlegg. Disse kjøler ned kjøle- og fryse­rommene på en svært energi­ef­fektiv og plass­be­spa­rende måte, forteller han.

- I tillegg veksler vi om overskudds­varme til forbruks­varme til sykehuset. På denne måten går ingen energi til spille og vi oppnår et langt lavere energi­forbruk enn tidligere, sier Olsen.

Mens anleggene på det nye kjøkkenet til sammen leverer 77 kilowattimer nedkjøling, blir overskudds­energien på opptil 120 kilowattimer nå tatt vare på og overført som varme direkte til sykehusets klimaanlegg.

Grønn omstilling i praksis
- CO2-anlegget har et globalt oppvar­mings­po­tensial (GWP) på 1 og et nedbry­tings­po­tensial på ozonlaget (ODP) på 0. Til sammen­ligning hadde anlegget vi erstatter en GWP på hele 3922, forteller Olsen.

Redusert varmetap, minimalt plass­behov og naturlige og trygge innsats­fak­torer med tanke på matpro­duksjon medfører altså en vesentlig reduksjon i produk­sjons­kjøk­kenets totale miljøavtrykket.

Eller grønn omstilling i praksis, som PTG omtaler det som.

- Vi ser at det vi gjør har en konkret effekt. Vi var tidlig ute med å fokusere på miljø­vennlig klima­tek­nologi og har derfor oppar­beidet oss en sterk og bred kompe­tanse på naturlige kulde­medier som gagner både våre kunder og miljøet. Det er fint å kunne være med på å gjøre en slik konkret forskjell for både miljø og sykehus­drift, avslutter Olsen.

Prosjekt­leder Stian Olsen. Foto: Fotograf Marius Fiskum.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.