Nyheter

Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

PTG har inngått millionkontrakt med SalMar i Lenvik
InnovaNor-salmar

Illust­rasjon av SalMars presti­sje­pro­sjekt InnovaNor i Lenvik i Troms. 

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars presti­sje­pro­sjekt InnovaNor i Lenvik i Troms. Der er SalMar i ferd med å bygge Nord-Norges største og mest moderne slakte- og proses­se­rings­anlegg for laks.

– Vi er svært fornøyde med at SalMar har valgt våre Finsam is-systemer til et av verdens mest avanserte anlegg for slakting og bearbeiding av laks, sier Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica.

PTG skal levere ismaskiner for produksjon av 150 tonn is i døgnet, og dobbelt islager for to ganger 40 tonn, samt is-knuser og blandetank for is-sørpe som kan pumpes ut til forbruks­stedene. Leveransen inklu­derer is-tranport til is-dosse­rerne i produksjonsanlegget.

70.000 tonn i året
SalMars InnovaNor vil ha en kapasitet på 70.000 tonn laks, og går alt etter planen skal anlegget stå klart i midten av neste år. SalMar inves­terer totalt over en milliard kroner i det avanserte anlegget som ligger i Klubben næringspark på Senja. Klubben næringspark og Lenvik er en del av nye Senja kommune.

Nærings­ut­vikling i kystsonen
– Byggingen av InnovaNor bekrefter vår sterke tro på Troms og Senja. Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirk­ninger for lokal­sam­funnet i mange tiår framover, sier Frode Arntsen, konsern­di­rektør for industri og salg i SalMar.

– Når anlegget står ferdig får regionen et banebry­tende iland­fø­rings­anlegg for laks med slakteri og bearbei­dings­av­deling, med det nyeste som finnes av teknologi og produk­sjons­utstyr, sier Frode Arntsen.

Stor produk­sjons­ka­pa­sitet
SalMar har lagt vekt på at isanlegget skal ha stor produk­sjons­ka­pa­sitet, og det har blitt stilt strenge krav til hygiene, høy drifts­sik­kerhet og redundans, samt hypping islevering til mange dosse­rings­punkter som går i høyt tempo. PTG bygger på erfaringer fra tilsva­rende leveranse til SalMar på Frøya i 2009.

– At SalMar bestiller fra oss igjen, tar vi som tegn på at de er fornøyd med oss og utstyret vi leverte da. Siden den gang er produktene videre­ut­viklet, særlig med sikte på bedre hygiene og rengjø­rings­venn­lighet, sier Per Johansen.

Solide partnere
PTG sine Finsam is-systemer er velprøvd teknologi, og er anerkjent innen den inter­na­sjonale sjømat­næ­ringen med produkter som container-baserte isanlegg, ismaskiner, og is-slurry-produksjon.

Isanlegget til SalMar skal produ­seres og instal­leres i et nært samarbeid mellom PTG sine avdelinger i Malme­fjorden i Hustadvika kommune nord for Molde (prosjekt­le­delse og produksjon, oppstart), Grimstad (kontroll­sys­temer) og på Finnsnes (instal­lasjon og service).

I tillegg til ordren på isanlegget skal PTG levere varme­vekslere til sjøvannskjølte konden­sa­torer i titan til Innovanor-prosjektet gjennom Johnson Controls, som er kulde­en­te­prenør for kjøl og frys.

Varme­veks­lerne skal anvendes til for-kjøling av laksen i kaldt sjøvann når den kommer inn til anlegget, mens de sjøvannskjølte konden­sa­torene skal kjøle bort all varmen fra kuldeanleggene.

– Som Norges største kompe­tanse­miljø innen tempe­ra­tur­hånd­tering, blant annet med service­av­deling på Finnsnes, er vi godt rustet til å støtte SalMar og andre bedrifter på Senja som er avhengige av perfekt tempe­ratur i sin produksjon, sier Per Johansen.

Fremdrift
Som alle andre virksom­heter arbeider PTG for å redusere risikoen knyttet til situa­sjonen rundt koronaviruset.

– Vi regner ikke med at korona vil kunne påvirke fremdriften på denne leveransen da produk­sjonen i Malme­fjorden vil skje i oktober – november i år. I tillegg er vi en tett dialog med alle våre leveran­dører, og vi kartlegger alter­na­tiver om noen av våre leveran­dører blir forhindret i å levere som forventet, sier Ketil Røberg, salgs- og markeds­di­rektør for marine og industri i PTG.

– Vi følger myndig­he­tenes anbefa­linger, og tar alle forholds­regler for at våre egne medar­beidere ikke skal bli utsatt for smitte eller må i karantene, avslutter Røberg.

Ketil Røberg, salgs- og markeds­di­rektør for marine og industri i PTG og Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.