Nyheter

Globale utford­ringer og kulde­bran­sjens plass

terje-arnesen-speaker

- De globale utford­ringene vi står overfor, under­bygger faktisk vår forret­nings­modell, slo konsernsjef Terje Arnesen fast i sitt åpnings­foredrag under årets kuldemøte i Tromsø.

Årets kuldemøte i Tromsø skulle bli en aréna der kulde­bransjen i langt større grad enn noen gang før var opptatt av bransjens egen plass i de globale utford­ringene vi står overfor. Terje Arnesen i PTG tok tak i dette allerede i sitt åpningsforedrag.

Artik­kelen er opprin­nelig skrevet for fagbladet «Kulde og varme­pumper» av redaktør av Jørn Wad.

- De globale utford­ringene vi står overfor, under­bygger faktisk vår forret­nings­modell, slo han fast. Han viste til framskri­vingen av antall mennesker på jorden, fra dagens rundt åtte milli­arder til elleve milli­arder mot slutten av dette århundret. Dette skaper en rekke utford­ringer for de fleste av oss, og kulde­bransjen er ingen unnta­gelse, sa Arnesen under kulde­møtet for Norsk Kjøle­teknisk Forening i Tromsø tidligere i år.

Endringer
Han minnet om at rundt 70 prosent av planeten er dekket av hav, men likevel kommer ikke mer enn to prosent av det vi spiser fra dette enorme området. PTG har en forret­nings­modell som er basert på en strategi med å utvikle teknologi og løsninger som skal bidra til å øke matvare­kva­litet, skape mulig­heter for lengre lagringstid, og ikke minst redusere svinn. Dette gjør selskapet ved å utvikle energi­ef­fektive og bærekraftige løsninger ved bruk av naturlige kjøle­midler, fortalte Arnesen.

Han hadde flere lysark der han under­streket at «kjøle­teknisk kompe­tanse er vår ryggrad», og det var neppe noen overras­kelse for de fremmøtte til kulde­møtet. Men det som nok gjorde flere av de som satt i salen nær sagt «grønne» av misun­nelse, var når han fortalte om PTG-skolen.

Selskapet har nemlig en filosofi om at minst ti prosent av de ansatte til enhver tid skal være lærlinger. Men det stopper ikke med dette: De fortsetter å gi folk mulig­heter for etter- og videre­ut­danning internt i selskapet.

- Vi har ingen tro på at vi kan hente folk med bedre kompe­tanse fra markedet, så vi har bestemt oss for å utdanne dem selv. I 2020–2021 ansatte vi faktisk 85 nye medar­beidere, og hittil i 2022 har vi ansatt 14 nye. Vi er i sterk vekst, og det skal vi fortsette med. Men vi skal sørge for å bevare den høye kompe­tansen hos alle våre medar­beidere, og utvikle den, sa en offensiv Terje Arnesen.

Utvik­lingen
Arnesen var ellers opptatt av at PTG utvikler det han kalte «morgen­dagens løsninger», og løftet blant annet fram sitt samarbeid med rederiet Bluewild og skips­de­sign­sel­skapet Ulstein, der man har satt seg som mål å utvikle en helt ny og innovativ tråler. PTG har deltatt helt fra design­fasen, og har skapt sine løsninger i tett samar­beide med rederen, og dermed høstet bred bruker­er­faring som de har kunnet utnytte i prosjektet.

Den kulde­tek­niske løsningen består blant annet av fryse­sys­temet Super­Freeze (500 kw/-50 grader) og 2 x SeaCool, et kompakt RSW-system for effektiv nedkjøling av sjøvann og fisk. På innova­sjons­siden arbeides det med lakefrysing, IQF-frysing, Varme­gjen­vinning, råstoff­hånd­tering, cryo-separasjon og hydrolyse.

- Grunn­leg­gende kunnskap er nødvendig for å utvikle nye kjøle­tek­niske produkter og løsninger. Det kreves en god forståelse av kundens verdi­skaping, drift og poten­siale, noe som bygges av våre service­tek­nikere. Innovasjon og produkt­ut­vikling med ingeniører bidrar til delta­gelse i umodne markeder, forklarte han. Og minnet samtidig om at flere norske industri­klynger er verdens­le­dende i sine løsninger og systemer.

Arnesen var også opptatt av at selskapet satser på produksjon i Norge, og viste til den nylige inves­te­ringen i fabrikk­ut­vi­delse og roboti­sering i Malmefjorden.

Bredt anlagt faglig tilbud
Årets kuldemøte i Tromsø bar ellers preg av et bredt anlagt faglig tilbud til delta­gerne, og over 300 deltagere sier ikke bare sitt om at folk gjerne ville møtes etter to år med pandemi: De ønsket seg også faglig påfyll, noe de fikk til fulle i Tromsø. Den første dagen var satt av til samlede orien­te­ringer, samt årsmøtet i Norsk Kulde­teknisk Forening. Dag 2 fordelte delta­gerne seg fortlø­pende på paral­lelle foredrag, og total­inn­trykket var at man ikke bare fikk solid kompe­tanse fra scenene, men det var også satt av tid til å besøke en fagmesse, samt å ha litt sosial nettverking.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.