Nyheter

Blir nordens største på temperaturkontroll

PTG fortsetter veksten
DSC05380

Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø PTG blir en del av Nordic Climate Group. Sammen blir de nordens største kompe­tanse­miljø på tempe­ra­tur­hånd­tering, og en klar markeds­leder med nærmere to milli­arder kroner i omsetning. 

Nordic Climate Group kjøper hundre prosent av aksjene i PTG. Både ledelse og aksjo­nærer i PTG blir med videre ved å reinvestere i Nordic Climate Group.

- Nordic Climate Group har lagt en forret­ningsplan for å bygge den ledende gruppen innen tempe­ra­tur­kon­troll i Nord-Europa. Vi identi­fi­serte tidlig PTG som markeds­le­deren i Norge. Når vi har blitt kjent med selskapet er vi blitt imponert over kompe­tansen, produktene og ikke minst den entusi­as­tiske og presta­sjons­ori­en­terte bedrifts­kul­turen som er bygget opp gjennom hele PTG konsernet, sier Mats Åström, konsernsjef (CEO) og CFO i Nordic Climate Group.

Nordic Climate Group
Nordic Climate Group ble etablert våren 2021, og er et eierselskap opprettet av et nettverk av svenske kjøle­sel­skaper sammen med private equity-selskapet Capillar.

I november ble det kjent at Nordic Climate Group kjøpte opp de norske selskapene Eptec (Oslo, Moss, Trondheim) og Tempra (Ålesund, Bergen og Oslo). Nå er altså PTG det tredje norske selskapet som blir innlemmet i det nordiske teknologikonsernet.

Før PTG og de andre norske selskapene kom inn, hadde gruppen en samlet omsetning på omtrent 1,5 millli­arder svenske kroner fordelt på 600 ansatte.

Voksende sjømat­marked
Private equity-selskapet Nord Kapital­for­valtning gikk inn i tidligere Kulde­teknisk i 2017, og har siden da bidratt til å bygge opp PTG til en sterk gruppe med en komplett produkt­por­te­følje tilpasset et stadig voksende inter­na­sjonalt sjømat­marked. Nord Kapital­for­valtning har valgt å reinvestere betydelig i Nordic Climate Group.

- PTG har stått for en tydelig ESG-profil, konti­nu­erlig satsing på forskning- og utvikling, produksjon i Norge og et lands­dek­kende service- og kompe­tanse­nettverk, samt bygging av konsernet som en sterk og samlet merkevare. Den reisen skal vi fortsatt være med på, sier partner Anders Høifødt, som vil gå inn i styret i Nordic Climate Group.

Organi­sa­sjonen i PTG består, og vil ta med seg videre PTG-navnet og varemerket, men inngår nå i en større gruppe som til sammen blir en betydelig aktør i Norden.

Stadig nye rekorder
- Vi har hatt en stadig økende vekst ved å bygge gode kunde­re­la­sjoner med ledende aktører innen sjømat­in­du­strien og daglig­vare­bransjen, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Omset­ningen i tidligere Kulde­teknisk var i 2016 på om lag 140 millioner kroner, mens PTG-konsernet samlet sett lander på en omsetning på om lag en halv milliard kroner i 2021. Målset­tingen er å doble omset­ningen i PTG innen 2025.

- Til tross for korona­si­tua­sjonen er vi opplevd fullt trøkk blant kundene. Vi har rekordhøye ordre­re­server, og på lands­basis har vi ansatt 85 nye medar­beidere i løpet av 2020 og 2021. Vår vekst­strategi frem mot 2025 er bygget på å levere teknologi som bidrar til redusert energi­forbruk og bedre klima, bedre matkva­litet og redusert svinn — lokalt og globalt, avslutter Arnesen.

Terje Arnesen, konsernsjef PTG.

Anders Høifødt, partner Nord Kapitalforvaltning. 
Mats Åström, konsernsjef (CEO) og CFO, Nordic Climate Group. 

For mer infor­masjon se også www.nordicclimategroup.se

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.