Nyheter

Effektiv teknologi reduserer Finnmark­syke­husets klimaavtrykk

Klimaekspertene i nord
PTG_Finnmarkssykehuset

- Dette prosjektet har vært et fantastisk samarbeid internt i PTG — og med vårt søster­selskap SLS i Sverige, sier Martin Schjølberg som er salgs- og markeds­di­rektør for kommer­siell og klima i PTG-konsernet.

Sjøvann, naturlige kulde­medier og bred klima­kom­pe­tanse. Når det nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest instal­lerer sine energi­sys­temer, bidrar PTG med ny kunnskap og teknologi som reduserer både klima­gass­ut­slipp og energiforbruk.

PTG — Perfect Tempe­rature Group — har sitt hovedsete i Tromsø, men består av et lands­dek­kende og etter hvert inter­na­sjonalt team av eksperter på kjøle- og kulde­tek­nologi. Selskapet bistår næringsliv så vel som offentlige virksom­heter med å vri over til mer miljø­vennlige klima­løs­ninger, og er nå i full sving i Hammerfest.

Når det nye Finnmarks­syke­huset Hammerfest tas i bruk i januar 2025 kommer varmen og nedkjø­lingen til det vel 33.000 kvadrat­meter store bygget i hovedsak fra sjøvann og naturlige kulde­medier. Det er PTG og det svenske søster­sel­skapet SLS som står for leveransen av miljø­vennlig teknologi. Foto: Polarnatt.

Energi fra sjøen
Og nettopp miljøet er hensyntatt i løsningene som er valgt til det helt nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest. Når sykehuset står klart for åpning i januar 2025 kommer nemlig varmen og nedkjø­lingen til det vel 33.000 kvadrat­meter store bygget i hovedsak fra sjøvann og naturlige kuldemedier.

- Å velge løsninger som bruker naturlige gasser er nedfelt i sykehusets funksjons­be­skri­velse ut fra både økono­miske og miljø­messige hensyn, forteller Richard Olaussen. Han er prosjek­te­rings­leder i Consto og ansvarlig for sykehusets energi­sentral på vegne av oppdragsgiveren.

I Hammerfest har de valgt å hente i overkant av to tredeler av det nye sykehusets energi­behov fra sjøen. Fra det seks til sju grader varme sjøvannet hentes det ut både kulde og varme. To store ammoni­akk­pumper og varme­vekslere står for jobben.

- Dette er en svært energi­ef­fektiv metode som vesentlig reduserer sykehusets energi­forbruk, forteller Olaussen.

«Skal bruke sjøvann for å halvere strøm­reg­ninga»
I følge en artikkel på nrk.no mener prosjekt­leder for Sykehusbygg, Morten Grunnhov at det er mange fordeler med den moderne varmepumpa:

– Vi får all energi til en brøkdel av prisen enn det vi måtte betalt om vi kjøpte det rett fra strømnettet.

I artik­kelen hevdes det blant annet at strøm­reg­ninga reduseres med rundt 3 millioner kroner per år.

– Med det anlegget som vi har her, så betaler vi for omtrent litt over halvparten av den energien vi bruker, sier Grunnhov.

Det moderne anlegget koster langt mer enn de tradi­sjo­nelle løsningene. Likevel mener Sykehusbygg at det vil føre til store bespa­relser over tid.

– Vi betaler litt ekstra nå for å få billigere energi i drifts­pe­rioden. Og den er mye lengre enn bygge­tiden, sier Grunnhov.

Ingen negativ effekt på miljøet
Martin Corne­li­ussen er prosjekt­leder for PTG som står for teknologi og instal­lasjon av klima­an­legget på sykehuset i Hammerfest.

- I tillegg til å ha høy energi­ef­fek­ti­vitet, er ammoniakk et svært miljø­vennlig kulde­medium, forteller han.

Kulde­me­diers klima­effekt dokumen­teres gjennom hvordan gassene bidrar til global oppvarming, såkalt global warming potential (GWP), og fortynning av ozonlaget, såkalt ozone depletion potential (ODP). Naturlige kulde­medier som ammoniakk og CO2 har lave eller ingen dokumen­terte negative effekter på miljøet.

- Ammoniakk har verdien 0 i både globalt oppvar­mings­po­tensial (GWP) og nedbry­tings­po­tensial på ozonlaget (ODP). Til sammen­ligning vil lekkasjer av synte­tiske kulde­medier, som for eksempel hydro­fluor­kar­boner, ha sterk negativ effekt, forteller Corneliussen.

Martin Corne­li­ussen er ansvarlig for PTGs leveranser av miljø­vennlig klima­tek­nologi til Finnmarks­syke­huset Hammerfest. Foto: David González.

Hjertet i sykehuset
Selv omtaler han den nye energi­sen­tralen som selve hjertet i sykehusets tekniske oppsett.

- Gjennom et stort nettverk av rørsys­temer pumpes det behovs­re­gulert kjøling og varme ut til byggets mange tekniske instal­la­sjoner. Samtidig fanges spill­varmen opp og føres tilbake inn i systemet slik at ingen energi går tapt, forklarer han.

Parallelt instal­lerer Corne­li­ussens team flere fryse- og kjøle­anlegg som skal kjøle ned sykehusets elleve kjøle- og fryserom tilhø­rende blant annet kjøkken, lager og laboratorium.

Til nedkjøling av kjøle- og fryse­rommene er kulde­mediet CO2 valgt, og Corne­li­ussen er fornøyd med at et naturlig kulde­medium er valgt også her.

- I tillegg til å være miljø­vennlige, har de naturlige mediene også termo­dy­na­miske egenskaper som bidrar til høy effekt­faktor. Det vil si at man får ut større mengder energi per tilført energi­enhet. Kombi­na­sjonen gir både lav miljø­på­virkning og lavt energi­forbruk, forklarer han.

Skal kutte C02-utslipp
I følge NRK skal Helse Nord redusere egne CO2-utslipp med 40 prosent, og at energi­sen­tralen til det nye sykehuset vitner om at helse­fore­taket i nord er på vei inn i det grønne skiftet.

– Vi har jobbet i nærmere ti måneder med dette prosjektet som har vært et fantastisk samarbeid internt i PTG — og med vårt søster­selskap SLS i Sverige, sier Martin Schjølberg som er salgs- og markeds­di­rektør for kommer­siell og klima i PTG-konsernet.

- Vårt mål er å være best på å gi råd, installere og yte service på fremtids­rettede og bærekraftige klima- og kjøle­løs­ninger, forteller Martin Schjølberg som er salgs- og markeds­di­rektør for kommer­siell og klima i PTG-konsernet. Foto: Fotograf Marius Fiskum.

Strengere miljøkrav
For PTG har det vært et uttalt mål å bygge kompe­tanse på naturlige kulde­medier. Schjølberg forteller at EUs F‑gassforordning har som mål å redusere utslipp og bruk av klima­gasser med to tredje­deler innen 2030.

- Vi vil se stadig strengere krav tilknyttet dette i årene som kommer. Å bistå kundene med å vri over på miljø­vennlige alter­na­tiver er derfor viktig for oss, forteller Schjølberg før han avslutter:

- Vårt mål er derfor å være best på å gi råd, installere og yte service på fremtids­rettede og bærekraftige klima- og kjøle­løs­ninger. Vi er glade for at vi nå også kan bidra overfor våre helse­in­sti­tu­sjoner og det nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest.

Les også NRKs omtale av saken

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.