Nyheter

Effektiv teknologi reduserer Finnmark­syke­husets klimaavtrykk

Klimaekspertene i nord
NHS-juni-2022-marina-foto-Polarnatt-Finnmarkssykehuset-web-2

Når det nye Finnmarks­syke­huset Hammerfest tas i bruk i januar 2025 kommer varmen og nedkjø­lingen til det vel 33.000 kvadrat­meter store bygget i hovedsak fra sjøvann og naturlige kulde­medier. Det er PTG som står for leveransen av miljø­vennlig teknologi. Foto: Polarnatt.

Sjøvann, naturlige kulde­medier og bred klima­kom­pe­tanse. Når det nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest instal­lerer sine energi­sys­temer, bidrar PTG med ny kunnskap og teknologi som reduserer både klima­gass­ut­slipp og energiforbruk.

PTG — Perfect Tempe­rature Group — har sitt hovedsete i Tromsø, men består av et lands­dek­kende og etter hvert inter­na­sjonalt team av eksperter på kjøle- og kulde­tek­nologi. Selskapet bistår næringsliv så vel som offentlige virksom­heter med å vri over til mer miljø­vennlige klima­løs­ninger, og er nå i full sving i Hammerfest.

Energi fra sjøen
Og nettopp miljøet er hensyntatt i løsningene som er valgt til det helt nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest. Når sykehuset står klart for åpning i januar 2025 kommer nemlig varmen og nedkjø­lingen til det vel 33.000 kvadrat­meter store bygget i hovedsak fra sjøvann og naturlige kuldemedier.

- Å velge løsninger som bruker naturlige gasser er nedfelt i sykehusets funksjons­be­skri­velse ut fra både økono­miske og miljø­messige hensyn, forteller Richard Olaussen. Han er prosjek­te­rings­leder i Consto og ansvarlig for sykehusets energi­sentral på vegne av oppdragsgiveren.

I Hammerfest har de valgt å hente i overkant av to tredeler av det nye sykehusets energi­behov fra sjøen. Fra det seks til sju grader varme sjøvannet hentes det ut både kulde og varme. To store ammoni­akk­pumper og varme­vekslere står for jobben.

- Dette er en svært energi­ef­fektiv metode som vesentlig reduserer sykehusets energi­forbruk, forteller Olaussen.

Ingen negativ effekt på miljøet
Martin Corne­li­ussen er prosjekt­leder for PTG som står for teknologi og instal­lasjon av klima­an­legget på sykehuset i Hammerfest.

- I tillegg til å ha høy energi­ef­fek­ti­vitet, er ammoniakk et svært miljø­vennlig kulde­medium, forteller han.

Kulde­me­diers klima­effekt dokumen­teres gjennom hvordan gassene bidrar til global oppvarming, såkalt global warming potential (GWP), og fortynning av ozonlaget, såkalt ozone depletion potential (ODP). Naturlige kulde­medier som ammoniakk og CO2 har lave eller ingen dokumen­terte negative effekter på miljøet.

- Ammoniakk har verdien 0 i både globalt oppvar­mings­po­tensial (GWP) og nedbry­tings­po­tensial på ozonlaget (ODP). Til sammen­ligning vil lekkasjer av synte­tiske kulde­medier, som for eksempel hydro­fluor­kar­boner, ha sterk negativ effekt, forteller Corneliussen.

Martin Corne­li­ussen er ansvarlig for PTGs leveranser av miljø­vennlig klima­tek­nologi til Finnmarks­syke­huset Hammerfest. Foto: David González.

Hjertet i sykehuset
Selv omtaler han den nye energi­sen­tralen som selve hjertet i sykehusets tekniske oppsett.

- Gjennom et stort nettverk av rørsys­temer pumpes det behovs­re­gulert kjøling og varme ut til byggets mange tekniske instal­la­sjoner. Samtidig fanges spill­varmen opp og føres tilbake inn i systemet slik at ingen energi går tapt, forklarer han.

Parallelt instal­lerer Corne­li­ussens team flere fryse- og kjøle­anlegg som skal kjøle ned sykehusets elleve kjøle- og fryserom tilhø­rende blant annet kjøkken, lager og laboratorium.

Til nedkjøling av kjøle- og fryse­rommene er kulde­mediet CO2 valgt, og Corne­li­ussen er fornøyd med at et naturlig kulde­medium er valgt også her.

- I tillegg til å være miljø­vennlige, har de naturlige mediene også termo­dy­na­miske egenskaper som bidrar til høy effekt­faktor. Det vil si at man får ut større mengder energi per tilført energi­enhet. Kombi­na­sjonen gir både lav miljø­på­virkning og lavt energi­forbruk, forklarer han.

- Vårt mål er å være best på å gi råd, installere og yte service på fremtids­rettede og bærekraftige klima- og kjøle­løs­ninger, forteller Martin Schjølberg som er salgs- og markeds­di­rektør for kommer­siell og klima i PTG-konsernet. Foto: Fotograf Marius Fiskum.

Strengere miljøkrav
For PTG har det vært et uttalt mål å bygge kompe­tanse på naturlige kulde­medier. Martin Schjølberg er salgs- og markeds­di­rektør for kommer­siell og klima i PTG-konsernet. Han kan fortelle at EUs F‑gassforordning har som mål å redusere utslipp og bruk av klima­gasser med to tredje­deler innen 2030.

- Vi vil se stadig strengere krav tilknyttet dette i årene som kommer. Å bistå kundene med å vri over på miljø­vennlige alter­na­tiver er derfor viktig for oss, forteller Schjølberg før han avslutter:

- Vårt mål er derfor å være best på å gi råd, installere og yte service på fremtids­rettede og bærekraftige klima- og kjøle­løs­ninger. Vi er glade for at vi nå også kan bidra overfor våre helse­in­sti­tu­sjoner og det nye Finnmarks­syke­huset i Hammerfest.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.