Nyheter

PTG styrker produk­sjons­ka­pa­si­teten i Norge

Med sterk ordreinngang og et svært lovende marked innen oppdrettsnæringen øker PTG produksjonskapasiteten i Norge. Markedets krav til kvalitet og leveringpresisjon bidrar til at konsernet har besluttet å investere over 20 millioner kroner i fabrikkutvidelse i Malmefjorden utenfor Molde.
PTG i Malmefjorden

PTG i Malme­fjorden. Fra venstre: Steinar Dale, produk­sjonssjef i PTG, og Ketil Røberg, salgs- og markeds­di­rektør marine og Industri i PTG.

Utvider fabrikken i Malme­fjorden for over 20 millioner kroner 

Avdelingen i Malme­fjorden er en del av tidligere FrioNordica, og står for store deler av konsernets produk­sjons­ka­pa­sitet. I tillegg til inves­te­ringen i nye fasili­teter utreder selskapet roboti­sering av flere arbeids­pro­sesser for å øke kapasi­teten og effek­ti­vi­teten ytterligere.

Kvalitet og kort leveringstid
– Inves­te­ringen i større lokaler og moderne produk­sjons­fa­si­li­teter vil øke vår kapasitet og effek­ti­vitet betrak­telig. Med produksjon i Norge og et lands­dek­kende service-nettverk  ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet, korte leverings­tider og leverings­pre­sisjon, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Sterk ordre­inngang
Han sier at det nå inves­teres i en rekke oppdretts­anlegg på land, og at det bygges stadig nye båter både til akvakultur og fiskeri.

- Vi opplever en sterk ordre­inngang innen brønn­båt­mar­kedet, og det er også stor etter­spørsel etter våre løsninger for landbasert oppdrett – da hoved­sa­kelig varme­pumper tilpasset ulike behov, samt kjøle- og kulde­anlegg for videre­for­edling av fisk, sier Arnesen.

Solide partnere
Arnesen forteller at sjømat­in­du­strien og deres leveran­dører har behov for solide partnere som kan levere på tid og kvalitet, og at PTG er godt posisjonert med en komplett porte­følje av bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for sjømatmarkedet.

- Kundene setter stor pris på at de kan støtte seg til et så stort kompe­tanse­miljø innen tempe­ra­tur­hånd­tering i Norge.

Matfisk på land
- Det er et stort behov for våre løsninger til dagens sette­fisk­anlegg. I tillegg produ­serer industrien stadig større smolt på land for kortere tid i sjø, og dermed sterkere fisk som er mindre eksponert for lus og sykdom. Vi har også tro på at industrien vil lykkes med etablering og produksjon av oppdrett av matfisk på land, og at vi er godt posisjonert for dette markedet.

- Regje­ringens strategi med satsing på verder­lagsfrie konse­sjoner for matfisk på land vil bidra til dette. Vi ønsker å være i forkant med våre komplette kjøle‑, fryse‑, klima- og varme­løs­ninger, og inves­terer derfor i norske arbeids­plasser, norsk kompe­tanse og kvalitet, avslutter Terje Arnesen, konsernsjef i PTG.

Illust­ra­sjonen av planlagt bygg:

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.