Nyheter

Pioner på CO2-kjøle­anlegg til havs

Presenterte PTG sine CO2-løsninger på CoolFish-samling
_10R4529_web

Fra venstre; Kristina N. Widell i SINTEF Ocean, Frode Berg, teknisk sjef i PTG, og Yves Ladam, utvik­lings­leder i PTG under CoolFish-samlingen i Ålesund september 2022. CoolFish er et forsk­nings­pro­sjekt finan­siert av Forskningsrådet.

- Det hele startet med et utvik­lings­pro­sjekt med NTNU/SINTEF. Man ville skape et alter­nativ til R22, ammoniakk og HFK-basert kjøling. Målgruppen er kystbåter/fiskebåter opp til 500 m³. Kundene har mange forskjellige motiver for å etter­spørre dette, og vi har forsøkt å svare på dem alle, sier Yves Ladam, utvik­lings­leder i PTG.

Yves var ganske tydelig om motiva­sjonen da han presen­terte PTG sine løsninger for en lydhør forsamling på CoolFish-samlingen i Ålesund nylig.

Yves Ladam, utvik­lings­leder i PTG, presen­terte PTG sine CO2-løsninger for en lydhør forsamling på CoolFish-samlingen.

Han viste til at en del kvier seg for å bruke ammoniakk, fordi den er giftig. Dessuten har mange ikke plass til separate maskinrom, og en motive­rende faktor for dem som brukte og bruker store HFK-R22 systemer, er at man sliter med lekkasjer, og det blir dyrt.

SeaCo2ol RSW
Dermed startet man utvik­lingen av et alter­nativt system, og hadde en prototype ferdig i 2010. I utgangs­punktet var denne tenkt å skulle erstatte R22-anlegg. Men et skikkelig produkt­spekter krevde mer FoU-arbeide, så det var ikke på plass før i 2016.

Ladam tok for seg den utvik­lings­messige reisen selskapet hadde hatt siden starten på dette prosjektet, og viste blant annet til det man hadde gjort på «Båragutt», et anlegg på 240 kW, med fylte fordamper, spesial­lagede olje-utskiller og fire Dorin-kompressorer.

Dette skulle imidlertid vise seg å bli en tung og relativt dyr løsning, og dessuten kompleks sammen­lignet med NH3 og HFK. Derfor ble det startet et utvik­lings­arbeid med fokus på å redusere kostnadene.

Resul­tatet ble det han kaller «moderne SeaCo2ol», som er en lavtrykks beholder-løsning for CO2 (LPR), med rundt 15 prosent væske ut til fordam­peren, væske-ejektor, og TEX-fordamper fra PTG Frionordica. Modellen er uten oljeut­skiller (gjelder bare for modeller med en kompressor), og har en 150kW kompressor.

Løsningen betyr et lettere aggregat, er kostnads­ef­fektiv, men absolutt like kompleks. Per i dag har man levert over 40 anlegg, og flere er underveis.

Super­Freeze
- CO2 kan som kjent også brukes til «Super­Freeze-anlegg» for innfrysing av fisken, og Ladam benyttet anled­ningen til å snakke litt om PTG sine løsninger også på denne fronten. De leverer det han kalte transkri­tiske CO2-anlegg med «industriell standard».

Innfrys­nings­ka­pa­si­teten på disse anleggene er opp til 60 tonn i døgnet, og man bruker pumpe­sir­kulert kulde­medium for å kunne fryse produkter ved minus 50 ºC om bord i båter.

- Men hva er det så som gjør at dere mener at kundene ønsker seg slike anlegg?

- Et hoved­poeng for kundene våre er det vi var inne på tidligere, med dyre lekkasjer ved bruk av andre kulde­medier, og at ammoniakk er giftig. Dessuten er det et faktum at mange ikke har plass rent fysisk til separate maskinrom. I tillegg vil CO2 løsningen gi raskere innfrysing, og den er kompakt, noe som mange spør etter. Proto­typen på denne løsningen ble levert først i 2014. Den leveres også i en variant med kombinert RSW/innfrysing.

- Men dere har brukt et klassisk Booster­layout?
- Ja et to-trinns anlegg, med oljeretur fra ‑50 ºC tank. Vi oppnår effektiv innfrysing og avriming, og altså en kompakt løsning med lav vedli­ke­holds­kostnad. Og anleggene bruker et naturlig kuldemedium.

Innovasjon
Helt til slutt nevnte Ladam den innovative tråleren Ulstein nå lanserer, som har teknologi fra PTG. Dette skjer i samar­beide med fiskeri­sel­skapet Bluewild, og har en spennende kulde­teknisk utrustning: Super­freeze (500 kW/-50 ºC), SeaCool, lakefrysing, IQF-frysing og varme­gjen­vinning. Kontrakt med verft ble skrevet i mai 2021.

- Hva er erfaringene med CO2-anlegg på båt så langt?

- De er ganske varierte, vil jeg si. Det stilles krav til stor og stabil fiske­pro­ses­sering. Små og det vi kan kalle trivielle problemer kan skape mye bry: Lekka­sje­faren gjør at det settes strenge krav til å finne riktige pakningsstoffer.

- Dessuten kan det være en utfordring å finne kompo­nenter: Man bruker større transkri­tiske kompres­sorer, større titan­vekslere, og så videre. Nye kompo­nenter som brukes kan ha barne­syk­dommer, og resir­ku­le­ringen av olje byr på utford­ringer når det gjelder smuss. Det er en relativt kompleks løsning, noe som i seg selv kan være en utfordring.

- Men CO2 er ikke giftig?

- Bruk av CO2 medfører en risiko for kvelning i gitte situa­sjoner. Vi i PTG tar dette veldig alvorlig. Det er derfor syste­matisk montert to CO2-detek­torer både i maskin­rommet og i fabrikk­an­legget, i tillegg til et kraftig venti­la­sjons­anlegg. Kundene får også opplæring ved igang­kjøring, forklarer han.

Historien bak
PTG Kulde­teknisk ble stiftet i 2003 av Tor Vangberg og Frode Berg i fellesskap med fire andre tidligere kolleger. Siden den gangen har PTG Kulde­teknisk vært en pioner på utvikling av miljø­vennlig kjøle­tek­nologi, og spesielt CO2-kjøle­anlegg.

Siden starten har selskapet levert CO2-kulde­anlegg med energi­gjen­vinning til alle de store daglig­var­evare­kjedene i Norge som Coop, Rema, Norges­gruppen og Ica.

I 2011 leverte PTG Kulde­teknisk verdens første RSW-anlegg med CO2 som kulde­medium for nedkjøling av sjøvann om bord i en snurper.

I 2014 ble den første kontrakten på transkritisk fryseri for marine-segmentet inngått. I løpet av 2014 og 2015 bygget og prøvde PTG Kulde­teknisk ut en fullskala pilot­anlegg hvor CO2 er benyttet som kulde­medium om bord i fryse­trå­leren MTr. ”Roaldnes” for Nordic wildfish.

CoolFish
CoolFish er et forsk­nings­pro­sjekt finan­siert av Forsk­nings­rådet (EnergiX) og industri­partnere. En av målset­tingene med prosjektet er å bidra til å utvikle energi­ef­fektive og klimavennlige systemer for kulde- og varme­pro­duksjon om bord på fiskefartøy.

Prosjektet blir ledet av Kristina N. Widell i SINTEF Ocean, og gjennom­føres sammen med forsk­nings­partnere SINTEF Energi og NTNU. Industri­partnere inklu­derer MMC First Process, Bluewild, Selvåg Senior/Sørheim Holding, Øyangen, GASNOR, Danfoss, PTG — Perfect Tempe­rature Group og Isotherm Inc.

Artik­kelen er skrevet av Jørn Wad.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.