Nyheter

Kulde­teknisk, FrioNordica og Kjøle­service Helgeland blir til PTG

I løpet av høsten vil Kuldeteknisk AS skifte navn til PTG AS, og etter hvert vil selskapene FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland AS fusjoneres inn i PTG AS. Med integrasjonen av selskapene i PTG er det satt sammen en ny ledergruppe på tvers av selskapene.
Flag-PTG

I tillegg til anset­telse av Terje Arnesen som konsernsjef, og Milos Golic som finans­di­rektør, har Ketil Røberg (FrioNordica) fått ansvar for markeds­om­rådet marine og industri, mens Martin Schjølberg (Kulde­teknisk) ansvar for markeds­om­rådet kommer­siell og klima.

Bygger tekno­logi­gruppe
Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss Terje og Milos til å videreføre vårt arbeid med å bygge en sterk tekno­logi­gruppe som skal under­støtte veksten i den globale sjømat­næ­ringen, sier Arnstein Gunnestad Endresen, styre­leder PTG.

Nord Kapital­for­valtning er hoved­ak­sjonær i i PTG gjennom Perfect Tempe­rature Group. Partner Anders Høifødt i Nord Kapital­for­valtning kommen­terer integrasjonen;

- Sammen blir vi sterkere og skal ha fokus på å utvikle miljø­vennlige og energi­ef­fektive løsninger med den kvali­teten og service som våre lokale kunder og det globale sjømat­mar­kedet etterspør, sier Høifødt.

Verdien av perfekt tempe­ratur
- Navne­skiftet og fusjonene markerer at gruppe­ringene nå skal vokse i fellesskap, sier Terje Arnesen konsernsjef i PTG. Han forteller at navnet PTG er hentet fra initialene til holdings­sel­skapet Perfect Tempe­rature Group, og slagordet til gruppen; verdien av perfekt temperatur.

- Jeg er imponert over det disse selskapene har fått til med forskning, produkt­ut­vikling, et lands­om­fat­tende service­nettverk, og med produksjon i Norge. Dette skal også være bærebjelken i PTG sin vekst­strategi fremover.

Sjømat inter­na­sjonalt – daglig­varer nasjonalt
- Sjømat­mar­kedet i Norge og inter­na­sjonalt har vår høyeste prioritet, og i tillegg satser vi videre på det norske daglig­vare­mar­kedet, sier Arnesen.

Kulde­teknisk og Kjøle­service Helgeland har en svært sterk posisjon innen daglig­vare­bransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk nasjonalt og inter­na­sjonalt med produksjon i Norge. Kulde­teknisk og FrioNordica er kjent for bruk av naturlige, miljø­vennlige og effektive kulde­medier i sine løsninger.

Bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger
PTG er en komplett leverandør som utvikler bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger som er etter­spurt globalt.

- En stadig økende verdens­be­folkning har behov for effektive kjøle- og fryse­løs­ninger. Energi er også en betydelig råvare, og vår samlede ekspertise på energi­ef­fek­ti­vi­sering kan bidra til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, forteller Arnesen.

Fokus på produkt­ut­vikling og høy service­dekning
- Vi skal doble omset­ningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt inves­tering i forskning og utvikling. Vi skal også komme tettere på eksis­te­rende og nye kunder geografisk, faglig og med høy service­dekning langs norske­kysten og inter­na­sjonalt, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

30 års leder­er­faring
Arnesen har 30 års leder­er­faring fra industrien, hoved­sa­kelig innen oljeservice og maritimt utstyr. Han kommer fra Rapp Marine Group, som leverer vinsje­utstyr til fiskeri- og forsk­nings­far­tøyer. Der var han konsernsjef, og bidro blant annet til at Rapp Marine Group i 2018 ble en en del av MacGregor og det finske storkon­sernet Cargotec. Arnesen har tidligere vært konsernsjef i oljesel­skapet Rocksource, Bergen Group (skips­bygging), Bennex Group (subsea), og skips­ut­styrs­le­ve­ran­dørene Scana Propulsion, og har 18 års erfaring fra ulike leder­po­si­sjoner i Rolls-Royce Marine.

Finans og strategi
Finans­di­rektør Milos Golic kommer også fra Rapp Marine Group hvor han de siste årene var finans­di­rektør. Han har tidligere arbeidet som visead­mi­ni­stre­rende direktør og finans­di­rektør i Rapp Marine sitt datter­selskap i Serbia. Milos har jobbet mye med strategi- og vekst­pro­sesser, blant annet med salget av Rapp Marine Group i fjor. Han har også vært rådgiver i det inter­na­sjonale revisor­nett­verket BDO og finan­sie­rings­sel­skapet Société Générale.

Den nye logoen
Logoen og navnet bygger på budskapet til PTG – verdien av perfekt tempe­ratur – eller på engelsk; The value of perfect tempe­rature. For å under­streke verdien av perfekt tempe­ratur er navnet PTG omsluttet av en C for celsius, som igjen har integrert et symbol for opphøyet grader.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.