Nyheter

De ansatte skaper sin egen fremtid

En del av produksjonskjeden for fisk over hele kysten
_10R4614_web

- Jeg pleier å si til folk at her kan du være med på å skape din egen fremtid. Det har vi vist i praksis at stemmer, og slikt gir en enorm entusiasme og et godt arbeids­miljø. Du kan nesten si at 100 prosent av det vi jobber med her har elementer av innovasjon i seg. Vi skaper nyheter hele tiden, sier produk­sjonssjef Steinar Dale i PTG Frionordica.

PTG Frionordica ligger i Malme­fjorden mellom Elnes­vågen og Molde. Her har de holdt til siden de flyttet fra Molde til Malme­fjorden i 2011. Steinar kom om bord i 2015, og har arbeidet, tenkt, sovet og spist med selskapet siden. 

Ikke for det, han under­streker viktig­heten av at man er et «helt menneske», med familie og fritid og alt som hører med. Men likevel: Når man er så involvert i noe som betyr mye for en rent personlig, så blir det til at du tenker på jobben nesten 24/7, sier han litt etter­tenksomt. Nesten som om han blir forbauset over sin egen iakttagelse.

Uslipt diamant
- Jeg så tidlig at denne bedriften var det du kan kalle en uslipt diamant, og det er en utrolig spennende reise vi har fått være med på i de årene jeg har vært her. Vi har gått fra en omsetning som lå mellom 50 og 70 millioner til nå å lande på mellom 220 og 250 millioner kroner. Ikke rart at vi vokste raskt ut av produk­sjons­lo­kalene, og måtte bygge på. Heldigvis er det god plass her, slik at vi også i fremtiden vil ha rom for å utvide mer.

- Hva går innova­sjonen ut på?

- Vi driver forskning og utvikling hele tiden, kan du nesten si. Det handler jo om å forbedre produk­sjons­tek­nikken, og de siste skuddene på den stammen er inves­te­ringene i to forskjellige roboter, som både kan sveise og bearbeide enkelte deler av produk­sjonen. Dette er arbeide som er svært anstren­gende, og som man bruker lang tid på å få gjort skikkelig.

- De to robotene – som alle i bedriften gleder seg over – sparer oss for masse tid og penger. Jeg er også sikker på at vi kommer til å unngå slita­sje­skader hos ansatte takket være denne investeringen.

- Hva betyr det for dere at PTG har overtatt selskapet?

- Det ser vi som en kjempestor fordel. Den kanskje viktigste grunnen til det, er at de lar oss i fred. Vi får jobbe akkurat slik vi mener er riktig, og det gir jo ekstra inspi­rasjon det også. Dessuten er det både trygt og utvik­lende å ha et såpass stort selskap i ryggen. Man kjenner at det finnes kapital til å gjøre det man må for å utvikle seg videre, og samtidig er det også en støtte i ressursene vi får tilgang på gjennom PTG.

Is- og varme­pumpe
- Hva er det så dere bygger her?

- Vi lager utstyr for is-produksjon. Våre instal­la­sjoner kan produsere akkurat så store mengder is som fiske­båtene har behov for. Og RSW-varme­pumpene vi bygger her, tilføres stadig nye innova­sjoner som gjør at vi leverer utstyr som kundene våre tjener penger på å bruke: Vi – eller i alle fall utstyret vi leverer – er en del av produk­sjons­kjeden for fisk over hele kysten. Det er godt å tenke på akkurat det, smiler han.

- Hva betydde utbyg­gingen i 2019/20?

- Det var helt avgjø­rende, fordi det la grunn­laget for at vi kunne skape den organiske veksten eierne er ute etter. Det betyr samtidig svært mye for lokal­sam­funnet her: Som jeg var inne på innled­ningsvis, handler dette om noe annet og mer enn «bare» å jobbe i en fabrikk. Det er snakk om at de 400 kvadrat­me­terne vi fikk ekstra har lagt grunn­laget for at vi kan vokse videre – på en god måte.

- Inves­te­ringene vi gjør i robottek­nologi gjør at veksten kan fortsette – med samme besetning som før. Det er altså ingen som mister jobben ved at vi har kjørt i gang de to robotene våre. Og det er en ekstra verdi ved å være ansatt i et selskap som tenker på de ansatte i like stor grad som de tenker bunnlinje.

- Vi har i dag 44 ansatte pluss 14 innleide. Det har vi fordi det er vanskelig å forutse hvor mange fast ansatte man vil komme til å trenge til enhver tid. Men vi jobber stadig for å skape større forut­sig­barhet, større soliditet i bedriften, og ikke minst ha rom for konti­nu­erlig forskning og utvikling.

- Det vi driver med her, er jo virkelig høytek­nologi, og på det feltet går utvik­lingen veldig raskt. Og siden vi driver med trykksatt utstyr, er det en del serti­fi­se­ringer som må være på plass også. Heldigvis har vi fått med oss en del ansatte med bakgrunn i oljebransjen og sjøfart. Dette er gull verd for oss, fordi man kan knytte sammen solid erfaring og innovasjon.

- Det er derfor alle i bygda føler at man er med på å bygge en fremtid. Vi ser hvordan folk har en holdning om at de skal gå i seg sjøl for å finne nye mulig­heter. Man spør seg selv: Hvordan blir jeg bedre? Det er en holdning man rett og slett ikke kan kjøpe for penger. Den må utvikles – og det må vi gjøre sammen, sier han med en liten tenke-rynke i pannen.

Lokal satsing
- Hvordan skal dere sørge for at det også i fremtiden kommer til å være nok folk til å skape den produk­sjonen som både markedet og eierne sikkert etterspør?

- Det er ingen tvil om at det er «nok folk» som kommer til å være utford­ringen i fremtiden. Som jeg var inne på, har vi stort sett rekruttert lokalt, og det tar vi sikte på å fortsette med. Det er en verdi i seg selv.

- Derfor var jeg veldig spent på hvordan «forvand­lingen» til PTG-selskap ville gå. Men jeg har aldri sett noen omstilling som har gått så «smooth» som akkurat det: Alle ansatte fikk lov til å være med på å påvirke prosessen, og det har ført til at alle her på bruket kjenner seg som en PTG‘er.

- PTG er et samlings­punkt, og vi merker at vi er stolte av varemerket. Vi har så klart med oss historien, men vi bygger sammen videre, og når vi nå har fått to nye arbeids­kol­leger i de to robotene som kan jobbe døgnet rundt om så skulle være, føler vi at vi har kommet enda ett skritt lenger.

- Det sier vel alle som sitter i din situasjon?

- Haha, det skal jeg ikke ha uttalt meg om. Men jeg kjenner denne bygda, og ikke minst så kjenner jeg livssi­tua­sjonen og holdningene til hver enkelt her i bedriften. For oss er dette helt unikt: Vi har fått en sjanse til å bygge en høytek­no­logisk bedrift i et lite lokal­samfunn, og jammen kan folk flest faktisk jobbe her også.

- Så selv om vi kanskje har vokst litt raskt noen ganger, og kjent på utford­ringene ved det, så har vi også opplevd styrken i samholdet, og befri­elsen i å ha et stort og sterkt selskap i ryggen. Vi trives med tilvæ­relsen akkurat nå. Så enkelt kan det faktisk sies, smiler Steinar Dale.

Produk­sjonssjef Steinar Dale i PTG Frionordica.

Opprin­nelsen
Den delen av PTG som i dag holder til i Malme­fjorden nord for Molde har siden slutten av 70-tallet rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk. Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varme­pumper i et skur på Bolsønes Verft i Molde.

Du kan lese mer om opprin­nelsen her

Artik­kelen er skrevet av Jørn Wad.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.