Butikk-løsninger

Kostnads­ef­fektive, funksjo­nelle og miljø­vennlige kulde‑, varme- og klima-løsninger. Alt fra hurtige service-oppdrag til helhetlige entrepriser.

FISK2762

Vi leverer kulde‑, og varme- og klima-løsninger til enkelt­bu­tikker, kjeder og entre­pre­nører, og tar på oss alt fra hurtige service-oppdrag til helhetlige entre­priser. Vi forstår daglig­vare­bran­sjens behov for kostnads­ef­fektive og funksjo­nelle løsninger, kompe­tanse og gjennom­fø­ringsgrad, og forbru­kernes miljø- og kvalitetskrav.

Komplette leveranser
PTG leverer og instal­lerer komplette tekniske løsninger innen kjøling, frys, venti­lasjon, elektro- og rørin­stal­la­sjoner. Vi leverer også kjøle- og fryse­møbler direkte fra fabrikk/leverandør etter kundens prefe­ranse. Vi tilpasser alt av funksjo­na­litet, og vi håndterer garanti og service som én samlet leveranse.

Optimal drift
Våre kunder er avhengig åpning av nye butikker til planlagt tid, og at ombyg­ginger eller service­jobber ikke medfører redusert omsetning eller tap av kunder. Derfor gjennom­fører vi våre prosjekter til avtalt pris, tid og kvalitet.

Kvalitet og lønnsomhet
Velfun­ge­rende anlegg skaper lønnsomhet på sikt. Derfor er våre kunder opptatt av kvalitet og kompe­tanse både ved større inves­te­ringer, ombyg­ginger og regel­messig service. Fagkom­pe­tansen og vårt serti­fi­serte kvali­tets­system gir trygghet for kvali­teten på systemene som leveres og arbeidet som utføres.

Relevant fagkunnskap
Våre medar­beidere er kompe­tente og dedikerte, hvorav de fleste stadig er ute hos kundene. Derfor stiller vi store krav til dokumentert faglig kunnskap hos våre ansatte på alle nivå.  Alle våre teknikere og montører har relevant teknisk utdan­nelse og den fagkunnskap som kreves for å utføre sine arbeids­opp­gaver. Vi har medar­beidere med lang erfaring og høy teknisk kompe­tanse på sivil­in­geniør- og doktor­gradsnivå. De fleste har også fagbrev som kuldemontør.

Høy servicegrad
24-timers service er både nødvendig og selvføl­gelig. Vi rykker ut og løser dine kulde­tek­niske utford­ringer når de oppstår. Med fleksible medar­beidere og fullt utrustede service­biler løser vi raskt og effektivt dine kulde­tek­niske utford­ringer på stedet.

Maksimal energi­ut­nyt­telse
Vi leverer både high-end anlegg med vekt framtidig inntjening, og anlegg i lavpris­seg­mentet som er rimelig og enkle for de som har fokus på lav inves­tering. For maksimal energi­ut­nyt­telse leverer vi ofte totale entre­priser som omfatter kulde­anlegg med CO2-kjøle­medium, overvåking og tempe­ra­turlogg, 100 prosent varme­gjen­vinning til varmtvann, oppvarming av lokaler, utearealer, parkering og gatevarme.

REFERANSER

Moderne CO2 kjøleanlegg til Coop Extra Workinnmarka

Moderne CO2 kjøle­anlegg til Coop Extra Workinnmarka

Kjøle­an­legget er av moderne type med lukkede disker og skap, som reduserer energi­for­bruket til anlegget,…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.