Nyheter

Ny sterk gruppe for kjøling av brennhett sjømatmarked

Perfect Temperature Group AS (PTG) har inngått avtale om kjøp av FrioNordica, og samler eierskapet til FrioNordica og Kuldeteknisk i ett nytt konsern.
stand-frionordica-1

På bildet fra venstre: Anders Høifødt, gründerne Per R. Samuelsen og Per Johansen i FrioNordica, og til høyre; Frode Berg teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk.

FrioNordica er en ledende produsent av kjøle­sys­temer. Selskapets hoved­kontor og produksjon ligger i Malme­fjorden nord for Molde, med avdeling i Grimstad og datter­selskap i Chile.

Kulde­teknisk er Nord-Norges ledende service­selskap på kulde­in­stal­la­sjoner, og en betydelig leverandør av kjøle- og fryse­løs­ninger for industri og marin virksomhet.

- Til sammen har FrioNordica og Kulde­teknisk en komplett produkt­por­te­følje tilpasset et stadig voksende inter­na­sjonalt sjømat­marked. Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstede­væ­relse på Nordvest­landet, og vi vil styrke vår posisjon inter­na­sjonalt, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapital­for­valtning som er hoved­ak­sjonær i PTG.

- I tillegg bygger vi et ledende utvik­lings­miljø for å skape fremtidens løsninger for sjømatindustrien.

Miljø­vennlige og effektive kjøle­løs­ninger
- PTG eier i dag Tromsø-selskapet Kulde­teknisk, en av landets største kulde­en­tre­pre­nører. Tidligere i år gikk PTG inn som medeier i Kjøle­service Helgeland AS og etablerte Kulde­teknisk Vest AS i Bergen.

- Verdens­be­folk­ningen øker, og behovet for sunne proteiner driver et stadig mer brennhett sjømat­marked. Det fører med seg et økende behov for effektive kjøle- og fryse­løs­ninger både på land og til havs. Sammen med FrioNordica blir vi en komplett og uavhengig leverandør med fokus på miljø­vennlige løsninger, forteller Høifødt.

Kulde­teknisk er kjent for sine nyska­pende SeaCool RSW-anlegg og Super­Freeze fryse­anlegg. Med Frionordica sine RSW-anlegg opp til 2500 kW, varme­pumper og Finsam is-systemer, repre­sen­terer PTG et komplett produkt­sor­timent innenfor kjøl, frys og varmepumper.

Inter­na­sjonalt behov og komplett verdi­kjede
- FrioNordica har en sterk posisjon innen sjømat­sek­toren i Norge, Sør-Amerika og Europa, og vil med det bidra til å styrke inter­na­sjo­na­li­se­ringen av PTG. Vi vil ha løsninger for både små og store anlegg i disse markedene, i tillegg til et stort service­nettverk i Norge og utlandet, sier han, og legger til;

- Inter­na­sjonal kyst- og havgående fiske­flåte står foran store oppgra­de­ringer, der kjøle- og fryse­tek­nologi er avgjø­rende for å ivareta kvali­teten på fisken. Akvakultur-industrien er inne i en svært ekspansiv periode, men er avhengig av nye tekno­lo­giske løsninger som ivaretar fiske­velferd, helse og kvalitet for å kunne bygge ytter­ligere kapasitet. Dette åpner opp for mulig­heter for vår kjøle- og varmeteknologi.

Nøkkel­per­soner reinves­terer
Noen av aksjo­nærene i FrioNordica reinves­terer og blir aksjo­nærer i PTG. Blant annet blir de to gründerne Per Johansen og Per R. Samuelsen med på eiersiden i PTG.

- Vi ser frem til å bli med i et enda større kompe­tanse­miljø, og til å bidra til videre vekst for Perfect Tempe­rature Group, sier Ketil Røberg, admini­stre­rende direktør i FrioNordica.

Pareto Securities har bistått eierne av FrioNordica i forbin­delse med salget av selskapet.

Moderne produk­sjons­fa­si­li­teter i Malme­fjorden: Fra venstre; Anders Høifødt i Perfect Tempe­rature Group, Ketil Røberg og Per Johansen i FrioNordica utenfor lokalene til FrioNordica utenfor Molde.

 

Om FrioNordica
FrioNordica er et industrielt kulde­firma med lang erfaring fra fiske‑, fiske­for­ed­lings- og havbruks­næ­ringen. Selskapet har hoved­kontor i Malme­fjorden, samt avdeling i Grimstad og datter­selskap i Chile. FrioNordica har spesia­lisert seg på kjøling og oppvarming av sjøvann (RSW), varme­pumper, samt ismaskiner og is-anlegg. Selskapet utvikler og produ­serer egne løsninger og har leveranser til store deler av verden.

Mer enn 500 RSW-leveranser
FrioNor­dicas største marked har til nå vært RSW-systemer, og har levert om lag 500 slike anlegg de siste 25 årene. Kapasi­teten på anleggene blir stadig større – helt opp til 2500 kW, hvor de fleste leveransene har lagt på mellom 500 til 1500 kW. FrioNordica benytter i stor grad det naturlige kulde­mediet NH3 (ammoniakk), som er et ideelt kulde­medium for større industrielle anlegg.

Kulde­teknisk har til sammen­ligning tatt en sterk posisjon de siste årene overfor kystflåten og akvakultur med sin CO2-baserte SeaCool-RSW med kapasi­teter opp til 600 kW. Til sammen vil Perfect Tempe­rature Group få en komplett range av fremtids­rettede RSW-løsninger basert på de naturlige kulde­me­diene NH3 og CO2.

Sterke på automasjon
Både FrioNordica og Kulde­teknisk har svært kvali­fi­serte automa­sjon­s­in­ge­niører som utvikler kontroll­sys­temer for igang­kjøring, overvåking, fjern­over­våking og feilsøking av kulde­sys­temer. Full digital kontroll sørger for perfekt tempe­ratur gjennom kundens verdikjede.

Om Kulde­teknisk
Kulde­teknisk er en av landets største entre­pre­nører innen kulde­tek­niske løsninger. Selskapets visjon er å være ledende på bærekraftig tempe­ra­tur­hånd­tering, og skal være det mest kompe­tente og dedikerte kulde­tek­niske fagmiljøet i Norge. Kulde­teknisk utvikler og leverer anlegg og tjenester som tilfreds­stiller kundenes behov for perfekt temperatur. 

Om Nord Kapital­for­valtning
Nord Kapital­for­valtning er en forvalter av aktive eierfond som inves­terer i etablerte virksom­heter med utspring i Nord-Norge og inter­na­sjonalt vekst­po­tensial. De forvalter fondet Nord II med en kapitalbase på NOK 431m, hvor statlige Argentum og franske Rothschild Merchant Bank er hjørnesteinsinvestorer.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.