Rappor­tering Åpenhets­loven 2022

Innledning
Denne rapporten er utarbeidet i henhold til den norske Åpenhets­loven, og tar for seg retnings­linjene og prose­dyrene Perfect Tempe­rature Group AS (PTG) har imple­mentert for å sikre etter­le­velse av menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold. Rapporten gir også infor­masjon om gjennom­fø­ringen av og resul­tatene fra PTGs aktsomhetsvurdering.

Om PTG
PTG utvikler og leverer miljø­vennlige løsninger for kjøling, frysing og energi­ef­fek­ti­vi­sering. Vi er en komplett leverandør av bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger, og leverer produkter som reduserer energi­for­bruket og øker lønnsom­heten for kunder innen marin, industri, dagligvare- og klima-markedet.

PTG ble etablert når selskapene Kulde­teknisk, FrioNordica, Kjøle­service Helgeland og Multi Kulde (Bodø) ble slått sammen. I dag samler PTG mer enn ti norske selskaper, og har også datter­sel­skaper i Storbri­tannia og Chile. Med over 300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1,0 milli­arder kroner er Perfect Tempe­rature Group i dag Norges ledende kompe­tanse­miljø for temperaturstyring.

The value of perfect tempe­rature
Vi leverer løsninger som gir både økonomisk og miljø­messig verdi. Med produkter som er utviklet for lavt energi­forbruk og varme­gjen­vinning blir det betydelige reduk­sjoner i energi­forbruk og klima­gass­ut­slipp, og den effektive tempe­ra­tur­sty­ringen skaper merverdi for våre kunder.

Markeder

Marin
Vi vet at verdien på slutt­pro­duktet øker når fisken fryses når den er på sitt ferskeste og nærings­inn­holdet på sitt beste. Våre løsninger har som mål å ivareta denne verdien. Løsningene for det marine markedet øker lønnsom­heten ved å redusere drivstofforbruk og tidsbruk, og i samarbeid med våre kunder utvikler vi og leverer løsninger som er kostnads­ef­fektive og miljøvennlige.

Våre marin-kunder: Fartøy for hvitfisk, pelagisk, brønn­båter, samt fabrikker og prosesseringsanlegg.

Industri
Vi har kunnskap om produksjon og kvalitet som er avgjø­rende for industri-markedet og som gjør det mulig for oss å gi kundene våre den perfekte temperaturen.

Våre industri­kunder: Akvakultur, bearbeiding av hvitfisk og pelagisk fisk (filetering, embal­lering og frysing), slakterier, bakerier, turmat, studier og forskning, kraft­pro­duksjon, bryggerier og andre fabrikker og prosesseringsanlegg.

Dagligvare
Vi utvikler fremtids­rettede løsninger som passer til alle typer butikker i daglig­vare­sek­toren, og våre løsninger for kjøling- og varme­gjen­vinning sikrer at matvarer holder seg ferske og sunne på kostnads­ef­fektivt vis.

Våre daglig­vare­kunder: Enkelt­bu­tikker, kjeder og entreprenørselskaper.

Klima
Vi utvikler miljø­vennlige løsninger for kjøling og oppvarming som bidrar til å redusere energi­forbruk og kostnader. Vi tar vare på miljøet og verdier på en sikker måte og tilbyr service og oppfølging fra første samtale og gjennom hele systemets levetid.

Våre klima­kunder: Entre­pre­nør­sel­skaper, VVS-kontrak­tører, eiendoms­ut­viklere, datasen­traler, offentlige og private bygninger, sykehus og boligbyggelag.

Forplik­telse til menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold
PTG arbeider konti­nu­erlig med å sikre at vår forret­nings­virk­somhet ikke har faktisk eller poten­siell negativ innvirkning på menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold. I 2022 jobbet PTG proaktivt med dette, og arbeidet vil løpe konti­nu­erlig fremover.

Av tiltak ble det i 2022 blant annet gjort en oppda­tering av interne retnings­linjer og prose­dyrer knyttet til menneske­ret­tig­heter, samt en vurdering av faktiske og poten­sielle risikoer for negativ påvirkning på disse.

Vi gjennom­førte også vurde­ringer av leveran­dører i 2022 og identi­fi­serte risikoer og tiltak som en del av aktsom­hets­vur­de­ringen for 2022–2023.

For ansatte ble det gitt en generell opplæring om menneske­ret­tig­heter, og for ansatte i roller knyttet til supply-chain, finans, HR og organi­sasjon ble det gitt en mer omfat­tende opplæring om bestem­melsene i Åpenhetsloven.

Rappor­tering i henhold til Åpenhets­loven
Åpenhets­loven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksom­heters respekt for grunn­leg­gende menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

Loven har også formål om å sikre offentlig tilgang til infor­masjon om hvordan virksom­heter håndterer faktiske og poten­sielle negative konse­kvenser for grunn­leg­gende menneskerettigheter.

Rappor­te­ringen krever en generell beskri­velse av følgende:

  • Generell beskri­velse av organi­sa­sjonen, virksom­hets­om­råder, markeder og produkter;
  • Retnings­linjer og rutiner for håndtering av faktiske og poten­sielle negative konse­kvenser for grunn­leg­gende menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold;
  • Infor­masjon om faktiske negative konse­kvenser og betydelig risiko for negative konse­kvenser som virksom­heten har oppdaget gjennom sine aktsomhetsvurderinger;
  • Hvordan arbeidet med aktsom­hets­vur­de­ringen er organisert og forankret;
  • Spesifikk infor­masjon om faktiske negative konse­kvenser og betydelig risiko for negative konse­kvenser som virksom­heter har identi­fisert gjennom sine aktsomhetsvurderinger;
  • Tiltak virksom­hetene har gjennomført eller planlegger å gjennomføre for å avverge eller stanse faktiske negative konse­kvenser eller begrense betydelig risiko.

 

PTGs rappor­tering er basert på FNs retnings­linjer for næringsliv og menneske­ret­tig­heter og OECDs modell for aktsom­hets­vur­dering for ansvarlig næringsliv. Aktsom­hets­vur­de­ringen har seks trinn, og beskriver hvordan selskaper kan arbeide for mer ansvarlig og bærekraftig forret­nings­praksis (Fig.)

OECDs modell for aktsomhetsvurdering 

Retnings­linjer og rutiner for håndtering av menneske­ret­tig­heter
PTG erkjenner ansvaret for å minimere negativ påvirkning fra vår forret­nings­virk­somhet, samt våre leveran­dør­kjeder og forret­nings­for­bin­delser. Derfor er ansvarlig forret­nings­praksis (RBC) forankret i både i retnings­linjer og styringssystemer.

Vi forplikter oss til å vurdere vår innvirkning på menneske­ret­tig­heter og til å gjennomføre aktsom­hets­vur­de­ringer for å forstå og begrense negative og poten­sielt negative konse­kvenser for menneskerettigheter.

Ansvar
Styret i PTG har det overordnede ansvaret for selskapet. Den strate­giske retningen settes av styret, og miljø­messige, sosiale og forret­nings­etiske problem­stil­linger er en integrert del av vår strategiprosess.

Admini­stre­rende direktør har ansvaret for å håndtere ESG, og herunder også mulige innvirk­ninger på menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

Admini­stre­rende direktør blir støttet av leder­teamet, som er ansvarlig for å sikre effektive styrings­pro­sesser og imple­men­tering av tiltak for å begrense identi­fi­serte negative påvirk­ninger på menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

CFO og supply-chain funksjonen har sammen med leder­teamet ansvar for å gjennomføre aktsom­hets­vur­de­ringen, identi­fisere hvor det er størst sannsyn­lighet for negativ påvirkning, og hvor den poten­sielle negative påvirk­ningen er mest vesentlig. De har også et ansvar for stoppe, forebygge og begrense negativ påvirkning.

Leder­teamet har ansvaret for å imple­mentere retnings­linjene på tvers av relevante avdelinger som HR, verdi­kjede, IT, salg, service og teknisk, med spesielt fokus rettet mot handlinger og beslut­ninger som med størst sannsyn­lighet kan bidra til å øke eller redusere risiko knyttet til ansvarlig forretningspraksis.

Som en del av arbeidet med kravene i Åpenhets­loven har PTG etablert en prosedyre for håndtering av infor­ma­sjonskrav. Supply chain-funksjonen og CFO er ansvarlige for jevnlig overvåking og oppfølging av informasjonsforespørsler.

PTGs tilnærming til håndtering av menneske­ret­tig­hets­risiko og fremme av anstendige arbeids­forhold
I vår overordnede tilnærming til arbeid med menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold, inklu­derer vi også inter­es­sen­t­in­volvering og samarbeid gjennom bransjeinitiativer.

PTG støtter ansattes rett til å danne og bli med i fagfor­eninger, og deres rett til å forbli ikke-fagor­ga­ni­serte. Ansatte skal infor­meres om sine rettig­heter under opplæ­ringen, og fagfor­eninger har mulighet til å markedsføre seg fritt. PTG følger også prinsippene om mangfold og inklu­dering slik det kommer frem i våre interne retningslinjer.

PTGs forvent­ninger til forret­nings­etikk skal reflek­teres i avtaler og dokumenter knyttet til leverandører.

PTG anerkjenner plikten til å gjennomføre aktsom­hets­vur­dering av menneske­ret­tig­heter i samsvar med OECD-retnings­linjene. Vi forplikter oss til å drive virksom­heten på en måte som støtter og respek­terer beskyt­telsen av inter­na­sjonalt prokla­merte menneskerettigheter.

Vi engasjerer oss ikke i eller støtter bruk av barne­arbeid, og vi støtter en fullstendig elimi­nering av alle former for tvangsarbeid.

Vi har etablert relevante retnings­linjer og prose­dyrer som beskriver hvordan vi håndterer spørsmål knyttet til menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold i vår leveran­dør­kjede, og som støtter og respek­terer beskyt­telsen av inter­na­sjonalt prokla­merte menneske­ret­tig­heter, arbeids­ta­ker­ret­tig­heter, retten til frihet til å organisere seg og retten til ikke-diskriminering.

Alle retnings­linjer og prose­dyrer er tilgjen­gelige for våre ansatte i ledel­ses­sys­temet RMT+.

Retnings­linjene våre blir gjennomgått og oppdatert ved behov av leder­teamet årlig. Selskapet er forpliktet til ESG-retnings­linjer gjennom infor­ma­sjons­deling og utvikling av anbefa­linger på tvers av avdelinger og funksjoner.

Aktsom­hets­vur­dering – menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold
PTG utfører aktsom­hets­vur­de­ringer for å identi­fisere, forebygge, begrense og rapportere om faktisk og poten­siell negativ påvirkning på menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

Vi benytter en risiko­basert tilnærming i tråd med Åpenhets­loven, OECD-retnings­linjene og FNs veile­dende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Dette innebærer å se på hvor virksom­heten er plassert, type aktivitet som utføres, antall mennesker som kan bli berørt, samt å prioritere avbøtende tiltak etter alvor­lig­hetsgrad av ‑og sannsyn­lighet for negativ påvirkning.

I 2022 startet vi arbeidet med å kartlegge våre leveran­dører og forret­nings­partnere for å identi­fisere faktiske og poten­sielle negativ påvirkning knyttet til vår forret­nings­virk­somhet. Resul­tatene i kartleg­gingen ble benyttet i en risiko­vur­dering og evalu­ering av verdikjeden.

Metoden er basert på de seks trinnene i FNs veile­dende prinsipper for næringsliv og menneske­ret­tig­heter og OECD-modellen for aktsom­hets­vur­dering for ansvarlig forretningspraksis.

Risiko­kart­legging- og vurdering er en konti­nu­erlig prosess der målet er å imple­mentere tiltak etter vesent­lig­hets­prin­sippet – altså der hvor risikoen for negative virkninger og påvirk­nings­graden er størst. Vi baserte vår vurdering på indika­torer som: Land, type produkt og/eller tjeneste, omsetning til kontrakts­motpart og bransje.

Risiko­vur­de­ringen tok i første omgang utgangs­punkt i geografisk belig­genhet og bransje­sektor. PTG opererer i et miljø med lav risiko når det gjelder menneske­ret­tig­hets­på­virkning, ettersom største­parten av forret­nings­virk­som­heten foregår i Norge (med datter­sel­skaper i Storbri­tannia og Chile), som på inter­na­sjonale menneske­ret­tig­hets­in­dekser har svært lav risiko, og der generelle og bransje­spe­si­fikke regule­ringer ivaretar menneskerettigheter.

Til tross for vår tilstede­væ­relse i Norge er vi avhengige av inter­na­sjonale leveran­dører. Våre leveran­dørers produk­sjons­anlegg er ofte lokalisert i land hvor det foreligger risiko for brudd på menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

Vi erkjenner en risiko knyttet til tvangs­arbeid, risiko knyttet til sikkerhet på arbeids­plassen og risiko knyttet til migrant­ar­beidere blant våre leveran­dører og leveran­dør­kjedene deres, spesielt i Asia og Øst-Europa.

Basert på våre risiko­vur­de­ringer har PTG identi­fisert følgende hoved­om­råder med risiko for aktsom­hets­vur­dering av menneske­ret­tig­heter for 2022–2023:

  • Metall­for­ed­lings­anlegg
  • Instal­lasjon og andre leide tekniske tjenester
  • Elekt­ronisk utstyr

 

Redusering av risiko
I risiko­vur­de­ringen har vi ikke identi­fisert faktisk negativ påvirkning på grunn­leg­gende menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeids­forhold fra egne operasjoner.

Vurde­ringen av utvalgte leveran­dører har imidlertid identi­fisert – og utbedret, enkelte svakheter i styrings­prin­sipper knyttet til menneske­ret­tig­heter og anstendige arbeidsforhold.

Vi imøte­kommer risikoen ved å imple­mentere handlings­planer i samarbeid med de aktuelle leveran­dørene, hvor tiltak består av både direkte dialog med leveran­dører, egne under­sø­kelser og formelle handlinger.

Overvåkning av tiltak og effekt
Supply-chain ansvarlig har ansvar for å overvåke gjennom­fø­ringen og resul­tatene av de imple­men­terte tiltakene. Dette vil bli gjort gjennom revisjoner og kommu­ni­kasjon med leverandørene.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.