JOBB

Unik topple­der­mu­lighet: Divisjons­di­rektør for produksjon og prosjekter

Perfect Tempe­rature Group (PTG) er Norges ledende konsern på tempe­ra­tur­hånd­tering. PTG har de siste årene hatt sterk vekst og ambisjonene fremover er store. Konsernet har en lønnsom omsetning på over 1 milliard NOK i 2023, med over 360 dyktige og dedikerte medar­beidere på 24 lokasjoner i Norge. 

Som følge av den positive utvik­lingen er vi på jakt etter en divisjons­di­rektør til nyopp­rettet stilling med overordnet ansvar for to av selskapene i konsernet: PTG Frionordica AS og PTG Kulde­teknisk AS. Stillingen får hoved­ansvar for produksjon av produkter og prosjektleveranser.

 

Vi tilbyr:

Til den rette kandi­daten kan vi tilby en utford­rende stilling i et svært solid konsern som er godt posisjonert i ulike markeder. Vi er stolte av at vi både er en foretrukket leverandør, men ikke minst også som arbeids­giver. Vi jobber strategisk for å bli enda bedre med å følge norsk teknologi og kapital i inter­na­sjo­na­li­sering, og du vil få mulighet til å påvirke konsernet i dette arbeidet.

 

Om stillingen:

Selskapene er lokalisert i henholdsvis Malme­fjorden og i Tromsø og hadde i 2022 en samlet omsetning på 550 MNOK hoved­sa­kelig til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, samt daglig­vare­bransjen i Norge.

Vår nye divisjons­di­rektør vil ha overordnet ansvar for selskapene, hvor viktige oppgaver vil være å utvikle rutiner og prosesser som sikrer sterke resul­tater når vi vokser videre. Det blir også viktig å jobbe syste­matisk med organi­sa­sjons­ut­vikling og skape god samhandling mellom medarbeiderne.

Du lykkes i stillingen dersom du evner å utvikle selskapene med hensyn til lønnsomhet, prosjekt­styring og effektiv produksjon, samtidig som du sørger for at vi har fornøyde medar­beidere og kunder.

Vi ser etter:

Vi ser etter deg som har solid leder­kom­pe­tanse med resul­tat­ansvar og kan vise til gode resul­tater fra industri‑, produk­sjons- og/eller prosjekt­virk­somhet. Videre er det en stor fordel om du har erfaring fra selskaper i sterk vekst og endringstakt.

Som leder er du tilstede­væ­rende og samar­beids­ori­entert samtidig som du liker å påvirke og få gjennomslag for dine idéer. Du har god organi­sa­sjons­for­ståelse og leder gjennom andre ved å løfte frem dine medar­beidere. Vår nye divisjons­di­rektør vil inngå i topple­der­gruppen i PTG i Norge, og rappor­terer til konsernsjef. Stillingen krever hyppig stedlig tilstede­væ­relse i Malme­fjorden og Tromsø, og arbeidssted ønskes derfor ved en av disse lokasjonene.

 

Mer infor­masjon:

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Wenche Kjerstad (telefon 907 20 545) eller Erlend Lastad (telefon 414 44 344) i Converto som bistår oss i denne rekrut­te­rings­pro­sessen — du finner kontakt­in­for­masjon i lenken over.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

30. november, 2023

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.